ครม.เท 68 ล้าน ให้คมนาคมศึกษาสร้าง “แลนด์บริดจ์” เชื่อมขนส่งอ่าวไทย-อันดามัน

101
แชร์ข่าวนี้

ครม.อัดฉีด 68 ล้านบาท ให้คมนาคมศึกษาสร้าง “แลนด์บริดจ์” เชื่อมขนส่งอ่าวไทยกับอันดามัน รองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ คาดใช้เวลาศึกษานานถึง 2 ปีครึ่ง

รายงานข่าวจากกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่า วานนี้ (15 ก.ย. 63) ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบให้สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม ดำเนินการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเหมาะสม ออกแบบเบื้องต้น ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและวิเคราะห์รูปแบบโมเดลการพัฒนาการลงทุน (Business Development Model) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง เพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน (Land Bridge) ในลักษณะก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ 2563 – 2566 ในวงเงิน 68 ล้านบาท ตามมาตรา 42 แห่ง พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นกรณีเฉพาะราย

สำหรับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น ในปีงบประมาณ 2563 ให้เร่งดำเนินการปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเท่าที่จำเป็น และขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณตามขั้นตอน ส่วนงบประมาณที่เหลือ ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 – 2566

โดยให้ สนข. ปรับหรือจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ หรือใช้จ่ายจากงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เพื่อเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณแล้วแต่กรณีตามขั้นตอนต่อไป ตามความเห็นของสำนักงบประมาณ

cr. ข่าวสด

แชร์ข่าวนี้