รู้ยัง? ลงทะเบียนผู้สูงอายุ รับเบี้ยยังชีพสูงสุดเดือนละ 1,000 บาท ได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว

247
แชร์ข่าวนี้

เพจเฟซบุ๊ก ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี – PMOC โพสต์ข้อความเกี่ยวกับการดูแลประชาชนทุกกลุ่มวัยโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่จะต้องได้รับเบี้ยยังชีพ โดยมีรายละเอียดดังนี้

รัฐบาลลุงตู่ ดูแลประชาชนทุกกลุ่ม ทุกช่วงวัย

ผู้สูงอายุลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพปี 2565 ณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามภูมิลำเนาของผู้มีสิทธิ์ ภายในเดือน พฤศจิกายน 2563 และ เดือนมกราคม – กันยายน 2564

  คุณสมบัติ

  • ผู้สูงอายุรายใหม่ ที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน
  • เป็นผู้ที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณ 2565 นับอายุจนถึงวันที่ 1 กันยายน 2565 (เกิดก่อน 2 กันยายน 2505)

  เบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันไดสำหรับผู้สูงอายุ

  • อายุ 60 – 69 ปี รับเดือนละ 600 บาท
  • อายุ 70 – 79 ปี รับเดือนละ 700 บาท
  • อายุ 80 – 89 ปี รับเดือนละ 800 บาท
  • อายุ 90 ปีขึ้นไป รับเตือนละ 1,000 บาท

  เอกสารหลักฐานในการขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

  • บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย
  • ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
  • สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร สำหรับกรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคาร


แชร์ข่าวนี้