ดุสิตโพล ส่วนมากติดตามศึกซักฟอก สนใจผลงานรบ. มองการเมืองคงเหมือนเดิม

สวนดุสิตโพล สำรวจการอภิปรายไม่ไว้วางใจ ส่วนใหญ่ติดตาม สนใจผลงานรบ.มากที่สุด ไม่ทำตามนโยบาย อยากให้เคารพกติกาในการประชุม ไม่อยากเห็นทะเลาะประท้วง ส่วนมากไม่แน่ใจว่าจะได้ประโยชน์หรือไม่ มองการเมืองก็คงเหมือนเดิม

วันนี้ (9 ก.พ.) จากที่ประธานสภาผู้แทนราษฎร กำหนดวันอภิปรายไม่ไว้วางใจ คือวันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ เป็นเวลา 3 วัน ก่อนลงมติในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ และปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่สอง ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ ทำให้เป็นที่จับตามองจากหลายฝ่ายและคาดว่าการอภิปรายครั้งนี้น่าจะเข้มข้น ทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลมีการเตรียมพร้อมมาอย่างดี เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนก่อนการอภิปรายที่กำลังจะมีขึ้น “สวนดุสิตโพล”มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,088 คน ระหว่างวันที่ 5-8 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่องประชาชนคิดอย่างไร? กรณี การอภิปรายไม่ไว้วางใจ 6 รัฐมนตรี สรุปผลได้ ดังนี้

ประชาชนจะติดตามการอภิปรายที่กำลังจะมีขึ้นในวันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ หรือไม่?

อันดับ 1ติดตาม 45.59%

เพราะ เป็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งแรก ประเด็นที่ฝ่ายค้านยื่นขอเปิดอภิปรายน่าสนใจ อยากฟังการชี้แจงของ

ทั้ง 6 รัฐมนตรี ต้องการรู้ข้อมูลข้อเท็จจริงให้มากขึ้น ชอบติดตามข่าวการเมือง ฯลฯ

อันดับ 2ไม่แน่ใจ29.32%

เพราะ ต้องทำงาน อาจไม่มีเวลาติดตาม ทำให้เครียด การอภิปรายครั้งนี้คงไม่แตกต่างจากทุกครั้งที่ผ่านมา ฯลฯ

อันดับ 3ไม่ติดตาม 25.09%

เพราะ ไม่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน ไม่น่าจะเกิดประโยชน์กับประชาชน ไม่อยากรู้ ไม่เชื่อถือนักการเมือง ฯลฯ

เรื่องที่ประชาชนสนใจหรืออยากให้มีการอภิปรายมากที่สุด

อันดับ 1ผลงานของนายกรัฐมนตรีและฝ่ายรัฐบาล การไม่ปฏิบัติตามนโยบายที่ให้ไว้44.52%

อันดับ 2การแก้ปัญหาเศรษฐกิจและปากท้องของประชาชน33.56%

อันดับ 3การปล่อยปละละเลยให้มีการทุจริต ความไม่โปร่งใส เอื้อประโยชน์แก่พวกพ้อง23.27%

อันดับ 4การแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นไปตามระบอบประชาธิปไตย13.13%

อันดับ 5การใช้งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง อนุมัติโครงการต่างๆ10.55%

สิ่งที่ประชาชนอยากเห็นจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจ คือ

อันดับ 1ความเป็นระเบียบเรียบร้อย เคารพกฎกติกาในที่ประชุม43.33%

อันดับ 2ข้อมูลเป็นประโยชน์ สร้างสรรค์ ชัดเจน ตรงประเด็นตามข้อเท็จจริง 37.12%

อันดับ 3รัฐบาลปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้น นำข้อเสนอแนะไปใช้33.48%

สิ่งที่ประชาชนไม่อยากเห็นจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจ คือ

อันดับ 1พฤติกรรมไม่เหมาะสม ทะเลาะกัน ประท้วงบ่อย ทำสภาล่ม 51.21%

อันดับ 2ตอบคำถามไม่ชัดเจน ไม่ตรงประเด็น พูดนอกเรื่อง พูดเรื่องเดิม 33.15%

อันดับ 3ไม่เคารพที่ประชุม นั่งหลับ เล่นมือถือ ไม่เข้าประชุม ไม่รักษาเวลา28.68%

ประชาชนคิดว่าจะได้รับประโยชน์จากการอภิปรายไม่ไว้วางใจ หรือไม่?

อันดับ 1ไม่แน่ใจ40.07%

เพราะ ต้องรอดูจากการอภิปราย ขึ้นอยู่กับผลที่จะเกิดขึ้น ยังไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไร ฯลฯ

อันดับ 2ได้ประโยชน์33.92%

เพราะ ได้รับรู้ข้อมูลที่ชัดเจนมากขึ้นจากทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาล ได้ฟังการชี้แจงจาก 6 รัฐมนตรี อาจมีข้อมูลใหม่ ๆ ที่น่าสนใจ ช่วยให้เข้าใจการเมืองมากขึ้น ฯลฯ

อันดับ 3ไม่ได้ประโยชน์26.01%

เพราะ เป็นเรื่องไกลตัว เป็นเรื่องของสภา นักการเมืองมัวแต่ทะเลาะโต้เถียงกันไปมา เป็นเพียงแค่เกมการเมือง

รัฐบาลยังคงบริหารประเทศต่อไป ฯลฯ

หลังการอภิปรายเสร็จสิ้นลง ประชาชนคิดว่าการเมืองไทยจะเป็นอย่างไร?

อันดับ 1เหมือนเดิม55.88%

เพราะ คณะทำงานชุดเดิม รัฐบาลยังคงมีอำนาจและมีเสียงข้างมาก เหมือนกับการอภิปรายทุกครั้งที่ผ่านมา ฯลฯ

อันดับ 2น่าจะแย่ลง24.08%

เพราะ รัฐบาลแก้ปัญหาล่าช้า ไม่เป็นรูปธรรม มีปัญหารุมเร้าหลายเรื่อง สถานการณ์อาจบานปลายหรือแย่ลงกว่าเดิม ฯลฯ

อันดับ 3น่าจะดีขึ้น20.04%

เพราะ เป็นการกระตุ้นให้รัฐบาลเร่งทำงาน กระตือรือร้นมากขึ้น รู้ข้อบกพร่องหรือปัญหาที่ผ่านมา นำไปพัฒนาปรับปรุง ฯลฯ