Twitter นำปุ่ม Retweet หรือ RT กลับมาใช้แทน Quote

221
แชร์ข่าวนี้

ก่อนหน้านี้ในเดือนตุลาคมที่ผ่านมา Twitter มีการเปลี่ยนชื่อปุ่มใหม่จาก Retweet ให้เป็น Quote เพื่อรับมือกับข่าวปลอมช่วงเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่กระจายข่าวปลอมเร็วเกินไป หลายคนคิดว่าการเปลี่ยนปุ่มนี้จะเป็นการเปลี่ยนแบบถาวร

ล่าสุด Twitter ได้เปลี่ยนปุ่มกลับเป็น Retweet โดยให้คำอธิบายว่า การเปลี่ยนเพื่อให้คนคิดก่อนกดกระจายข่าว แตะเมื่อกดพบว่าปริมาณการ Quote นั้นเพิ่มขึ้น 26% แต่ 45% ยังพบว่าข้อความ Quote ยังคงเป็นการแปะคำเดือน และบางครั้งก็มีข้อความพิมพ์ต่อเพียง 25 ตัวอักษรเท่านั้น และทำให้เกิดการแชร์ Tweet หรือ Retweet ลดลง 23% แต่ว่าปุ่มทั้งหมดยังคงไม่ได้ผลต่อมากนัก

สุดท้าย Twitter เปลี่ยนกลับเป็น RT หรือ Retweet เหมือนเดิม นั่นเอง


แชร์ข่าวนี้