ผู้ว่าฯ บุรีรัมย์ ระดมทุกภาคส่วนเร่งช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยแล้ง มั่นใจมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ

ผู้ว่าฯ บุรีรัมย์ ระดมทุกภาคส่วนเร่งช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยแล้ง มั่นใจมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ

ผู้ว่าราชการ จ.บุรีรัมย์ เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามสถานการณ์น้ำและร่วมกำหนดแนวทางบริหารจัดการน้ำช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง มั่นใจมีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ

(29 ม.ค.63) นายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ภัยแล้งจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ห้องประชุม ชั้น 4 ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อติดตามสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ และร่วมวางแผนบริหารจัดการน้ำ รวมถึงแนวทางการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย ภายหลังจากมีการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) แล้ว 8 อำเภอ มีราษฎรได้รับผลกระทบกว่า 31,000 ครัวเรือน

ซึ่งขณะนี้หลายหน่วยงานก็ได้ออกแจกจ่ายน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับราษฎรในหลายหมู่บ้าน ตำบล ทั้งระดมเครื่องสูบน้ำทำการสูบผันน้ำไปเติมสระกลางหมู่บ้านที่ตื้นเขิน เพื่อใช้ในการผลิตประปา รวมถึงเป่าล้าง และเจาะบ่อบาดาลในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำตามหมู่บ้าน ตำบลต่างๆ อีกด้วย

ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า ช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ได้ประสบภาวะฝนทิ้งช่วง ส่งผลให้แหล่งกักเก็บน้ำต่างๆ ในพื้นที่จังหวัด มีสภาพตื้นเขินและแห้งขอด จากสภาวะดังกล่าวหลายหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดก็ได้บูรณาการเร่งจัดหาแหล่งน้ำสำรอง ระดมเครื่องจักรกลสาธารณภัยจากทุกหน่วยงานผันน้ำดิบเข้าสู่ระบบการผลิตน้ำประปา ขุดลอกแหล่งน้ำตามธรรมชาติ ขุดเจาะและเป่าล้างบ่อบาดาล ควบคู่กับการจัดสรรน้ำสนับสนุนทุกพื้นที่เสี่ยงภัย

โดยจัดรถบรรทุกน้ำไปเติมยังถังน้ำกลางประจำหมู่บ้านและจุดแจกจ่ายน้ำตามวงรอบอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงฤดูแล้ง เพื่อลดผลกระทบจากการขาดแคลนน้ำ เชื่อมั่นว่าความร่วมมือจากทุกภาคส่วนจะทำให้มีน้ำใช้อย่างเพียงพอในทุกพื้นที่อย่างแน่นอน