ราชกิจจาฯ ประกาศผ่อนคลายให้แรงงานต่างด้าว อยู่ในราชอาณาจักรต่อได้อีก 45 วัน

220
แชร์ข่าวนี้

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเพิ่มระยะเวลาการอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ระบุว่า

โดยที่รัฐบาลได้กำหนดให้คนต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ต้องเข้ารับการกักกันภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน ตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่ทางราชการกำหนด ดังนั้นเพื่อให้คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรมีระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุญาต จึงเห็นสมควรเพิ่มระยะเวลาการอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษดังนี้

ข้อ 1 คนต่างด้าวที่เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว ตามที่กำหนดในมาตรา 34 (4) (8) และ (9) แห่ง พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 ให้อยู่ในราชอาณาจักรไม่เกินสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร

ข้อ 2 คนต่างด้าวที่เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวซึ่งได้รับการยกเว้นการตรวจลงตรา ตามข้อ 13 (3) และ (4) แห่งกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตรวจ การยกเว้น และการเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา พ.ศ.2545 ให้อยู่ในราชอาณาจักรไม่เกินสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร

ข้อ 3 ในกรณีที่คนต่างด้าวเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรก่อนวันที่ประกาศนี้สิ้นผลใช้บังคับให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาอนุญาตให้คนต่างด้าวได้รับระยะเวลาการพำนักในราชอาณาจักรตามที่กำหนดไว้ในประกาศนี้

ทั้งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2563 จนถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2564

โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2563 เป็นต้นไป

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : sanook


แชร์ข่าวนี้