“พล.อ.ประวิตร”เคาะแผนบูรณาการน้ำ ปี 65 เร่งแก้ท่วม-แล้งซ้ำซาก ย้ำใช้งบประมาณคุ้มค่า โปร่งใส ภายใต้สถานการณ์โควิด-19

205
แชร์ข่าวนี้

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 คณะที่ 1.2 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 1/2564 โดยการประชุมในวันนี้ได้เห็นชอบหลักเกณฑ์การพิจารณาแผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และ (ร่าง) แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยปีนี้เป็นปีแรกที่คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) มีหน้าที่และอำนาจตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำแห่งชาติ พ.ศ.2561 ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการของหน่วยงานรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวกับทรัพยากรน้ำ และแผนงบประมาณการบริหารทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

ทั้งนี้ ขอให้ทุกหน่วยงานร่วมกันวางแผนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดเป็นแผนงานบูรณาการแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างแท้จริง สามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วม-น้ำแล้ง ปัญหาคุณภาพน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมในทุกมิติ อีกทั้ง ปัจจุบันเราต้องเผชิญกับสถานการณ์โรคระบาดของโควิด-19 ซึ่งมีความจำเป็นจะต้องใช้งบประมาณในการแก้ปัญหาจำนวนมาก ดังนั้น การบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ จะเป็นการใช้งบประมาณได้อย่างคุ้มค่า โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ที่สำคัญประชาชนได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม สอดคล้องตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี และแผนยุทธศาสตร์ชาติต่อไป

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้