กระทรวงพาณิชย์ เร่งเพิ่มขีดความสามารถธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ รองรับการค้ายุคใหม่ หลังพบแข่งรุนแรงขึ้น

220
แชร์ข่าวนี้

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า เพื่อให้การทำงานสอดรับตามนโยบายรัฐบาลที่มุ่งยกระดับเศรษฐกิจของประเทศ ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพผู้ประกอบธุรกิจเอสเอ็มอีในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเชิงพาณิชย์และระบบโลจิสติกส์สมัยใหม่ มาช่วยพัฒนาสินค้าและบริการให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบัน รวมทั้งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถทางธุรกิจ รองรับกับการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจึงเตรียมจัดอบรมหลักสูตร การพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีประยุกต์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของธุรกิจโลจิสติกส์ ระหว่างวันที่ 19 – 20 มีนาคม 2564 ณ จังหวัดสมุทรปราการ ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับความรู้เกี่ยวกับการบริหารธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ยุคดิจิทัล การประยุกต์ใช้โปรแกรม BI (Business Intelligence) การรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบ Digital Transformation ผ่านเครื่องมือ/เทคโนโลยีต่างๆ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก (Insight) ในการบริหารจัดการธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์กับ CRM เป็นต้น

ทั้งนี้ การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเป็นกุญแจที่สำคัญสู่ความสำเร็จในงานด้านธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกิจเกี่ยวกับการจัดการสินค้าที่ต้องมีระบบการขนส่งเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ซึ่งมีหลายปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการจัดการด้านโลจิสติกส์ (Logistics Management) การมีแผนรองรับตลอดจนมีกระบวนการการวางแผนและการจัดการที่ดี จะทำให้การจัดการในระบบโลจิสติกส์มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 3 มีนาคม 2564) มีนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 28,854 ราย นับเป็นโอกาสที่ดีสำหรับผู้ประกอบธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์จะได้รับการพัฒนาธุรกิจของตนเองได้อย่างถูกจุดและตรงตามความต้องการของตลาดยุคดิจิทัล

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้