บช.น.พบภาพรวมอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์ลดลง

246
แชร์ข่าวนี้

กองบัญชาการตำรวจนครบาลรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานในช่วงเทศกาลสงกรานต์ จากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจตามมาตรการที่กำหนดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564 สามารถสรุปได้ดังนี้ 1.ผลการฝากบ้านตามโครงการฝากบ้าน 4.0 จำนวนบ้านที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 762 หลัง 2.ผลการกวดขันจับกุมตามมาตรการ 10 ข้อหาหลัก ดังนี้ 2.1ความเร็วเกินกำหนด 548 คดี 2.2 ขับย้อนศร 211 คดี 2.3 ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร 363 คดี 2.4 ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย 716 คดี 2.5 ไม่มีใบขับขี่ 1,889 คดี 2.6 แซงในที่คับขัน 164 คดี 2.7 เมาสุรา 45 คดี 2.8 ไม่สวมหมวกนิรภัย 3,762 คดี 2.9 ขับขี่รถจักรยานยนต์ไม่ปลอดภัย 509 คดี 2.10 ใช้โทรศัพท์ขณะขับรถ 48 คดี

รวมทั้งสิ้น 1,600 คดี ผลการปฏิบัติตามมาตราการในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พบอุบัติเหตุเกิดขึ้น 19 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 14 คน มีผู้เสียชีวิต 8 คน

ในส่วนของสถิติอุบัติเหตุจราจรช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2564 นั้น มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 19 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 14 คนและมีผู้เสียชีวิต 8 สถิติอุบัติเหตุจราจรช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562 มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 44 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 53 คน มีผู้เสียชีวิต 10 คน เมื่อทำการเปรียบระหว่างปี 2562 และ 2564 แสดงให้เห็นว่า อัตราการเกิดอุบัติเหตุ จำนวนผู้บาดเจ็บและจำนวนผู้เสียชีวิตลดลง แสดงว่าผู้ใช้รถใช้ถนนปฏิบัติตามมาตราการในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนมากขึ้น

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้