ไทยได้รับเลือกนั่ง กมธ.สหประชาชาติ เชื่อมั่นงานป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาและการส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ

238
แชร์ข่าวนี้

นายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศ และโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ แถลงแถลงเปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 20 เมษายน ที่ผ่านมา คณะมนตรีว่าด้วยเศรษฐกิจและความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ หรือ ECOSOC มีมติเลือกประเทศไทยได้เป็นสมาชิกคณะกรรมาธิการสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา รวมทั้งเป็นสมาชิกคณะกรรมการบริหารขององค์การเพื่อส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและเพิ่มพลังของผู้หญิงแห่งสหประชาชาติ ซึ่งจะมีวาระปี 2022-2024 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีบทบาทเป็นที่ยอมรับ
ในด้านการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา ที่ไทยได้รับเลือกตั้งต่อเนื่องมาเป็นเวลากว่า 20ปี

โดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมาธิการว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา สมัยที่ 21 ทีทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมหลักนิติธรรมและความร่วมมือในด้านการป้องกันอาชญากรรมและด้านความยุติธรรมทางอาญา

ส่วนคณะกรรมการบริหารขององค์การเพื่อส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและเพิ่มพลังของผู้หญิงแห่งสหประชาชาติ ที่ไทยได้รับเลือกนั้นทำให้ไทยได้แสดงบทบาทในเวทีระหว่างประเทศ มีส่วนร่วมและเป็นที่ยอมรับในการพัฒนานโยบายและปฏิบัติเกี่ยวกับสตรีระหว่างประเทศเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้