กรมเจรจาฯชี้การค้าFTAโตต่อเนื่อง

138
แชร์ข่าวนี้

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า การค้า และการส่งออกของไทยในช่วงนี้ยังมีแนวโน้มเติบโตได้ดี เนื่องจากมีการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าและการกระจายการฉีดวัคซีนเป็นปัจจัยสนับสนุน โดยความตกลงการค้าเสรี หรือ FTA เป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้กับสินค้าของไทย ทำให้การค้าระหว่างประเทศกับคู่ FTA 18 ประเทศ ในช่วง 5 เดือนแรกของปีนี้ ขยายตัวต่อเนื่อง คิดเป็นมูลค่าการค้ารวมสูงถึง 1.37 แสนล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 19 ขณะที่การส่งออกมีมูลค่ากว่า 6.7 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 13

ตลาดส่งออกที่ขยายตัวสูงสุด คือ นิวซีแลนด์ ขยายตัวร้อยละ 65 รองลงมา คือ ชิลี ขยายตัวร้อยละ 62 มาเลเซีย ขยายตัวร้อยละ 57 และ อินเดีย ขยายตัวร้อยละ 47 โดยสินค้าเกษตร เป็นสินค้าที่เติบโตอย่างโดดเด่นในช่วงดังกล่าว รวมถึงสินค้าอุตสาหกรรม เป็นอีกกลุ่มสินค้าที่การส่งออกขยายตัวในตลาดคู่FTA โดยมีมูลค่าการส่งออกกว่า 5.1 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ ตลาดส่งออกสำคัญ คือ อาเซียน รองลงมา คือ จีน และ ญี่ปุ่น


แชร์ข่าวนี้