เมืองสัตหีบอนุมัติ30ล้านบาทซื้อวัคซีนโควิด

190
แชร์ข่าวนี้

ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสัตหีบ จังหวัดชลบุรี นายทวี คงสวัสดิ์ ประธานสภาเทศบาลเมืองสัตหีบ เปิดการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 โดยมี นายณรงค์ บุญบรรเจิดศรี นายกเทศบาลเมืองสัตหีบ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ทม.สัตหีบ หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุม โดยพร้อมเพรียงกัน สำหรับระเบียบวาระการประชุมมีญัตติที่สำคัญ คือ นายณรงค์ บุญบรรเจิดศรี นายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบ ได้เสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลเมืองสัตหีบ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยได้รับการอนุมัติจาก สภาเทศบาลเมืองสัตหีบ ให้ใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลเมืองสัตหีบ จำนวน 30 ล้านบาท ซึ่งจะมีการดำเนินการจัดซื้อวัคซีนให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายของทางราชการต่อไป

นายณรงค์ บุญบรรเจิดศรี นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสัตหีบ กล่าวว่า วันนี้ สภาเทศบาลเมืองสัตหีบ ได้อนุมัติงบประมาณ ในการจัดซื้อวัคซีนต่อต้านโควิด-19 ในส่วนนี้เป็นการขออนุมัติจัดซื้อวัคซีน สำหรับฉีดให้กับกลุ่มเป้าหมายและประชาชน ในเขตเทศบาลเมืองสัตหีบ ซึ่งในการฉีดซีนดังกล่าว ได้นำเสนอต่อ คณะกรรมการ ศบค.จังหวัดชลบุรีแล้ว เพื่อจะช่วยเสริมรัฐบาลในการฉีดวัคซีน โดยคนในเขตเทศบาลเมืองสัตหีบ จะได้รับการฉีดวัคซีนให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ โดยเฉพาะในประชาชนกลุ่มเสี่ยง เพื่อเร่งสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้แก่พี่น้องประชาชน ในเขตเทศบาลเมืองสัตหีบโดยเร็ว โดยจะฉีดวัคซีนให้แก่ กลุ่มเสี่ยงเป้าหมายหลักก่อน คือ พ่อค้า แม่ค้า ธุรกิจโรงแรม กลุ่มรถจักรยานยนต์รับจ้าง และพ่อแม่พี่น้องประชาชน รวมทั้งคนกลุ่มด้อยโอกาส ในเขตเทศบาลเมืองสัตหีบ อีกด้วย


แชร์ข่าวนี้