“ไพบูลย์”ไม่หวั่นก้าวไกลยื่นปธ.สภาสกัดแก้รธน.

127
แชร์ข่าวนี้

นายไพบูลย์ นิติตะวัน ประธานคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่..) พ.ศ. แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 83 และมาตรา 91 ให้สัมภาษณ์ถึงการพิจารณาแก้รัฐธรรมนูญในวันนี้ว่าเป็นนัดสุดท้ายในส่วนการพิจารณาแบบรายมาตราได้พิจารณาเสร็จสิ้นแล้ว ซึ่งวันนี้ในที่ประชุมจะร่วมกันพิจารณาลงมติในประเด็นเรื่องที่พรรคก้าวไกลยังคงติดใจว่ากรรมาธิการได้แปรญัตติเกินกว่าหลักการแก้รัฐธรรมนูญมาตรา 83 และมาตรา 91 ซึ่งหลังจากการลงมติดังกล่าวแล้วในที่ประชุมจะร่วมกันพิจารณาร่างรายงานรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมโดยภาพรวมอีกครั้งและหากที่ประชุมเห็นชอบก็จะนำเสนอรายงานไปยังประธานรัฐสภาเพื่อพิจารณาต่อ

ส่วนกรณีที่พรรคก้าวไกล เตรียมยื่นญัตติด่วนถึงนายชวน หลีกภัยประธานรัฐสภา เพื่อขอให้ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาพิจารณาว่าคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมได้แปรญัตติขัดต่อหลักการว่าเป็นการใช้สิทธิ์ตามข้อบังคับการประชุมข้อที่ 151 ซึ่งพรรคก้าวไกลอาจจะเห็นว่าข้อบังคับการประชุมข้อที่ 124 ที่กำหนดให้การแปรญัตติเพิ่มมาตราขึ้นใหม่ หรือตัดทอน หรือแก้ไขมาตราเดิม ต้องไม่ขัดกับหลักการ แห่งร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม เว้นแต่การแก้ไขเพิ่มเติมมาตราที่เกี่ยวเนื่องกับหลักการนั้น ต้องชี้แจงว่ามาตรา 124 วรรคสาม ได้เขียนไว้อย่างชัดเจนว่าสามารถแปรญัตติมาตราเพิ่มขึ้นใหม่ได้แต่ต้องไม่ขัดกับหลักการ


แชร์ข่าวนี้