ธนาคารในห้างเปิดวันไหน กทม. มีคำตอบจากประกาศฉบับที่ 40

125
แชร์ข่าวนี้

ธนาคารในห้างเปิดให้บริการวันไหน เริ่มเมื่อไหร่ เช็คได้ในประกาศของ กทม. ฉบับที่ 40

เพจเฟซบุ๊ก กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ โพสต์ข้อความระบุถึง กทม. สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 40) โดยมีรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร มีมติเห็นชอบปรับการบังคับใช้บางมาตรการ เพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม ภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด ดังต่อไปนี้

1.ปิดสถานที่ต่อ ตามประกาศเดิมที่ระบุไว้ในประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ 32, 34, 35, 36, 37, 38 และ 39

โดยให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดตามความมาตรา 9 แห่งพ.ร.ก. การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ฉบับที่ 28

2. ให้เปิดกิจการประเภทธนาคาร สถาบันการเงิน (ธุรกิจลิสซิ่ง บัตรเครดิต หรือการให้สินเชื่อ) ในศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้าได้ ไม่เกินเวลา 20.00 น.

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 18 – 31 สิงหาคม 2564 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

bkk


แชร์ข่าวนี้