“ธีรัจชัย”ส.ส.ก้าวไกลค้านแก้ม.83ปรับจำนวนส.ส.

180
แชร์ข่าวนี้

นายธีรัจชัย พันธุมาศ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ในฐานะกรรมาธิการฯผู้สงวนความเห็น ได้อภิปรายในมาตรา 83 ในการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช …. (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 83 และมาตรา 91) ว่าคณะกรรมาธิการได้พิจารณายืนยันที่จะปรับแก้จำนวนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจาก 350 คนเป็น 400 คน และแบบบัญชีรายชื่อจาก 150 คนเป็น 100 คนนั้น ส่วนตัวเห็นว่าไม่ควรที่จะมีการแก้ไขควรจะให้มี ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 350 คน และแบบบัญชีรายชื่อ 150 คนตามเดิม

โดยร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่ผ่านมติจากที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาไปนั้นก็มีหลักการและเหตุผลว่า หากมีการกำหนดให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวน 400 คน โดย ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่อควรจะมีสัดส่วนที่ไม่แตกต่างกันมากนัก ศักดิ์ศรีของการเป็นส.ส.ซึ่งจะต้องเป็นตัวแทนระดับชาติ ควรจะมีระดับใหญ่กว่าเขตเลือกตั้งท้องถิ่น ขณะเดียวกันการให้มี ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งเพิ่มขึ้นนั้นเป็นภาพสะท้อนในเชิงพื้นที่แต่ในการทำงานระดับชาติมีการสะท้อนการทำงานระดับประเทศมากกว่านั้น ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจสังคมหรือกลุ่มเฉพาะด้านเกษตรกรชาวนา และกลุ่มความหลากหลายทางเพศที่มีจำนวนหลายล้านคน

ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีคนเหล่านี้มาเป็นตัวแทนของประชาชนในสัดส่วนของส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ หากปล่อยให้มีการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตทั้งหมดกลุ่มคนเหล่านี้ก็จะไม่มีสิทธิ์และโอกาสในการเข้าเป็นสภาผู้แทนราษฎร

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้