เอกชนไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพ ABAC 2022

133
แชร์ข่าวนี้

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ในฐานะประธานสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปค เปิดเผยว่า สภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปค (APEC Business Advisory Council – ABAC) หรือ ABAC มีสมาชิก 21 เขตเศรษฐกิจ สำหรับประเทศไทยจะมีผู้แทนจาก 3 หน่วยงาน ประกอบด้วย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย เป็นผู้แทนไทยในสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจ โดยแต่ละปีจะมีการเวียนให้สมาชิกแต่ละประเทศทำหน้าที่ประธาน ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งประเทศไทยได้รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพในปี 2022 นี้ โดยตราสัญลักษณ์ของ ABAC 2022 จะใช้ตราสัญลักษณ์ที่เรียกว่า “ลายดอกลอย” ซึ่งเป็นลวดลายตามวิถีทางศิลปะไทยที่สื่อสะท้อนถึงช่วงเวลาแห่งการ ผลิดอก ออกใบ เบ่งบาน เส้นสายเล็กๆ ที่แตกต่าง แต่ร่วมกัน สอดประสาน ต่อยอดถักทอ เกิดเป็นรูปทรงของลาย “ดอกลอย” มีชิ้นส่วนองค์ประกอบทั้งสิ้น 21 ชิ้น เท่ากับจำนวนสมาชิกเขตเศรษฐกิจของ APEC

ทั้งนี้ ABAC 2022 ได้กำหนดธีมหลักของงาน คือ “EMBRACE ENGAGE ENABLE” ซึ่งสื่อความหมายดังนี้ EMBRACE: แสดงให้เห็นถึงการเปิดรับโอกาสที่กำลังเข้ามาใหม่ เปิดกว้างเชื่อมโยงเครือข่ายพันธมิตรทางเศรษฐกิจหลังจากหยุดนิ่งจากสภาวการณ์ถดถอยทางเศรษฐกิจทั่วโลก ENGAGE: สื่อถึงการรวมพลังความคิดสร้างสรรค์ ร่วมมือ ร่วมใจ เพื่อสรรค์สร้างทิศทางเศรษฐกิจใหม่ในอนาคตร่วมกัน และ ENABLE: ขยายข้อจำกัดความสามารถทางเศรษฐกิจ ทุกอย่างสามารถเป็นไปได้ทุกที่ทุกเวลา

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการเตรียมการจัดงาน ABAC 2022 และประสานการดำเนินงานร่วมกับทางภาครัฐ จึงได้มีการแต่งตั้งคณะอำนวยการ ABAC 2022 และมีคณะทำงานย่อยอีก 4 คณะซึ่งมาจากคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.)

นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม Executive Director ABAC 2022 และประธานคณะทำงาน ABAC Executive Director Support 2022 กล่าวว่า คณะทำงาน ABAC Executive Director Support 2022 เป็นคณะทำงานที่ช่วยสนับสนุน ส่งเสริม และผลักดันข้อเสนอต่างๆ ที่ประเทศไทยเห็นว่ามีความสำคัญ โดยจะทำงานร่วมกับ 5 Working Group ของ ABAC อย่างใกล้ชิด ซึ่งผู้แทน Working Group ทั้งหมด

 

จะมาจาก 21 เขตเศรษฐกิจของ APEC นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่สำคัญในการรวบรวม สรุปประเด็นในร่างหนังสือเสนอผู้นำ APEC และรัฐมนตรี APEC ด้วย

นายเวทิต โชควัฒนา รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และประธานคณะทำงาน Event ABAC4 กล่าวว่า การประชุมของสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปก (APEC Business Advisory Council – ABAC) จะมีทั้งหมด 4 ครั้งในปี 2022 โดยประเทศไทยมีกำหนดเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในครั้งที่ 4 ในช่วงปลายเดือนตุลาคม ถึงต้นเดือนพฤศจิกายน ซึ่งคณะทำงานต้องเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพต้อนรับผู้แทน ABAC จากทั้ง 21 เขตเศรษฐกิจ APEC ที่จะมาร่วมประชุมในช่วงเวลาดังกล่าว รวมถึงอำนวยความสะดวกในทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องตลอดช่วงระยะเวลาของการประชุม


แชร์ข่าวนี้