“ชลน่าน”รับหนังสือส.ประมงเสนอร่างแก้ไขกม.เพิ่มเติม

229
แชร์ข่าวนี้

นายชลน่าน ศรีแก้ว หัวหน้าพรรคเพื่อไทย และ น.ส.ธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ โฆษกพรรคเพื่อไทยรับยื่นหนังสือจาก นายวิชาญ ศิริชัยเอกวัฒน์ อดีตสมาชิกวุฒิสภาพร้อมด้วยตัวแทนสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย เพื่อนำเสนอร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกำหนดการประมง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 พ.ศ. …. และ ร่าง พ.ร.บ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาด้านการประมง รวม 5 ฉบับ อาทิ ร่างพ.ร.บ. ที่เกี่ยวกับการจัดตั้งกองทุนการประมงในการช่วยเหลือและดูแลแก้ไขปัญหา และการจัดตั้งสภาการประมงเพื่อความเป็นเอกภาพในการแก้ไขปัญหาเนื่องจากผู้ประกอบการประมงทั้ง 22 จังหวัดชายทะเล ได้รับผลกระทบจากการใช้มาตรการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุมหรือ IUU Fishing ที่ไม่ได้มองข้อเท็จจริงในการแก้ไขปัญหาและสร้างความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องชาวประมง อาทิ ความยุ่งยากในการปฏิบัติ การกำหนดบทลงโทษที่รุนแรงและยังทำให้ประเทศไทยเปลี่ยนสถานะจากผู้ส่งออกอาหารทะเลมาเป็นผู้นำเข้าอีกด้วย จึงขอเสนอร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว เพื่อการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมโดยขอให้พรรคเพื่อไทยช่วยผลักดันการแก้ไขกฎหมายให้กับพี่น้องชาวประมง เพื่อให้พี่น้องชาวประมงและเศรษฐกิจประมงไทยสามารถดำเนินอยู่ได้

ด้านนายชลน่าน กล่าวว่า พรรคเพื่อไทยได้ให้ความสำคัญต่อการแก้ไขปัญหาด้านการประมงของไทยซึ่งสิ่งสำคัญคือการแก้ไขกฎหมายให้มีความชัดเจนทั้งการแก้ปัญหาทั้งระบบ และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ทั้งนี้ คาดว่าในสัปดาห์หน้าจะสามารถรวบรวมรายชื่อสมาชิกฯ เพื่อเสนอร่างกฎหมายต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อเข้าสู่กระบวนการของการเสนอกฎหมายต่อไป

 

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้