“บิ๊กป้อม”ถกคกก.งบฯ66ขับเคลื่อน3แผนหลัก

181
แชร์ข่าวนี้

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการจัดทำงบประมาณรายจ่าย บูรณาการประจำปีงบประมาณ 2566 (3คณะย่อย) ครั้งที่1/2565 ณ ห้องประชุมวิจิตรวาทการ สมช. ทำเนียบรัฐบาล โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม และพล.อ.สุพจน์ มาลานิยม เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือ สมช. เข้าร่วมการประชุม

โดยที่ประชุมได้เริ่มการประชุมคณะกรรมการฯ (คณะที่1.1 :การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา จชต.โดยมีการพิจารณาเห็นชอบ กรอบงบประมาณรายจ่ายบูรณาการตามแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา จชต. ประจำปีงบประมาณ 2566 ซึ่ง พล.อ.ประวิตร ได้กำชับให้ กอ.รมน. และศอ.บต.ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพ ด้านความมั่นคงและด้านการพัฒนาได้ประสานหน่วยงานต่างๆเร่งนำข้อมูลที่ปรับตามมติคณะกรรมการฯ เข้าระบบ e-budgeting โดยมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายเพื่อทำให้พื้นที่ภาคใต้เกิดสันติสุข สงบร่มเย็น ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ ยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ อย่างยั่งยืน

ต่อมา พล.อ.ประวิตร ได้เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการฯ (คณะที่1.2 :การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ) โดยได้เห็นชอบ หลักเกณฑ์การพิจารณาแผน และ(ร่าง)แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำประจำปีงบประมาณ 2566 ซึ่งประกอบด้วยโครงการจำแนกตามแผนแม่บทน้ำ 6 ด้านได้แก่ การจัดการน้ำอุปโภคบริโภค, การสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต,การจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย, การจัดการคุณภาพน้ำ และอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ, การอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรมและป้องกันการพังทลายของดิน รวมทั้งการบริหารจัดการ

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้เน้นย้ำให้มีการกำหนดความเร่งด่วนโครงการตามความจำเป็นในการดำเนินงานให้ชัดเจนด้วย

 


แชร์ข่าวนี้