กมธ.พัฒนาการเมือง เตรียมดูงานกระทรวงคลัง

144
แชร์ข่าวนี้

นายณัฐชา บุญไชยอินทร์สวัสดิ์ ประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน สภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงการเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ กระทรวงการคลัง ของคณะกรรมาธิการในวันที่ 10 มกราคมนี้ว่า ทางคณะกรรมาธิการพัฒนาการเมืองได้ตั้งเป้าที่จะเดินทางเข้าศึกษาดูงานให้ครบทุกกระทรวง

ซึ่งวันที่ 10 มกราคมนี้จะเป็นการเดินทางเพื่อศึกษาดูงานและติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับแนวนโยบายต่างๆของกระทรวงการคลัง และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังว่าได้เปิดให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมต่อนโยบาย หรือมีนโยบายใดที่เปิดให้ฟังความคิดเห็นจากประชาชนมากน้อยเพียงใด

ทั้งนี้ ในการศึกษาดูงานกระทรวงการคลังวันที่ 10 มกราคมนี้ทางคณะกรรมาธิการจะร่วมติดตามหน่วยงานภายใต้การบังคับบัญชาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เช่น กรมสรรพากร , กรมศุลกากร และ กรมสรรพสามิต เป็นต้น ว่าในแต่ละกรมมีนโยบายด้านใดที่เปิดให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมทั้งในการคิดและการเสนอแนะนโยบายรวมถึงการบังคับใช้งบประมาณและภาษีของประชาชน

โดยภายหลังจากการเดินทางศึกษาดูงานในแต่ละกระทรวงแล้วเสร็จทางคณะกรรมาธิการจะนำข้อมูลในด้านต่างๆที่ได้รับมาจำแนกในรายละเอียดเพื่อนำเสนอต่อสาธารณะและประชาชนให้ทราบว่ากระทรวงใดเป็นกระทรวงที่เปิดให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมต่อแนวนโยบายมากที่สุด และกระทรวงใดที่ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมน้อยที่สุด ซึ่งในการศึกษาดูงานครั้งถัดไปจะเป็นการศึกษาดูงานในส่วนของกระทรวงกลาโหม และกระทรวงคมนาคม

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้