กรมปศุสัตว์ชูระบบGFMยกระดับการเลี้ยงสุกร

142
แชร์ข่าวนี้

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เผยว่า ตามนโยบายของรัฐบาลที่ให้มีการยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนทุกภาคด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความปลอดภัยทางด้านอาหารของผู้บริโภคภายในประเทศรวมถึงความมั่นคงทางด้านอาชีพของเกษตรกรด้านปศุสัตว์ซึ่งส่วนใหญ่เกษตรกรรายเล็กและเกษตรกรรายย่อยยังประสบปัญหาต่างๆ เช่น ปัญหาโรคระบาดทำให้เพิ่มต้นทุนของฟาร์ม เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการรักษาสัตว์ป่วย และทำให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ เนื่องจากผลผลิตลดลง กรมปศุสัตว์จึงมีนโยบายให้มีการขับเคลื่อนฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสมในสุกร (GFM) เพื่อยกระดับการเลี้ยงสุกรของเกษตรกรรายเล็กและเกษตรกรรายย่อย ให้มีการจัดการที่มีระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity)

 

 

 

 

ซึ่งเป็นการลดปัญหาจากโรคระบาด และส่งเสริมให้สินค้าปศุสัตว์มีความปลอดภัย โดยระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (GFM) ประกอบด้วยการจัดการ 8 หัวข้อ คือ การจัดพื้นที่เลี้ยงและโครงสร้างการจัดการโรงเรือนหรือเล้าและอุปกรณ์ การจัดการยานพาหนะ การจัดการบุคคล การจัดการด้านสุขภาพ การจัดการอาหาร น้ำ และยาสัตว์ การจัดการข้อมูล และการจัดการสิ่งแวดล้อม ซึ่งเกษตรกรสามารถปฏิบัติตามได้ง่าย ไม่ซับซ้อน และใช้ต้นทุนต่ำ สามารถป้องกัน และลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคระบาด ที่อาจทำให้เกิดความสูญเสียที่เกิดขึ้นเมื่อเกิดโรคระบาดได้

 

นอกจากนี้ กรมปศุสัตว์ได้วางมาตรการการส่งเสริมและฟื้นฟูการเลี้ยงสุกรที่ได้รับผลกระทบจากโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) โดยในเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรในเกษตรกรรายเล็กและรายย่อยนั้น ในระยะแรก กรมปศุสัตว์สั่งการให้เจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ในส่วนภูมิภาคทั่วประเทศให้คำแนะนำ และสำรวจความต้องการการเลี้ยงสุกรของเกษตรกรภายใต้ตามมาตรการประเมินความเสี่ยง และเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรรายย่อยจะต้องมีความรู้ความเข้าใจที่ดี ที่ถูกต้อง และความพร้อมในการเลี้ยงสุกรใหม่ภายใต้ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity)

อย่างไรก็ตาม กรมปศุสัตว์มีมาตรการส่งเสริม สนับสนุนปัจจัยการผลิตที่จำเป็นเพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกร เช่น พันธุ์สัตว์ราคาถูก โดยกรมปศุสัตว์และเครือข่ายผู้เลี้ยงสุกรการให้คำแนะนำด้านพืชอาหารสัตว์ต่างๆรวมทั้งการประสานหาแหล่งทุนสนับสนุนการเลี้ยงสุกร โดย ธ.ก.ส.กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร กรมปศุสัตว์จึงเร่งผลักดันและส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ ความเข้าใจในการเลี้ยงสัตว์และการจัดการที่ถูกต้อง ปัจจุบันกรมปศุสัตว์มีการรับรองฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสมในปศุสัตว์ 10 ชนิด ได้แก่ สัตว์ปีกพื้นเมือง ไก่ไข่ เป็ดเนื้อ เป็ดไข่ โคนม โคเนื้อ กระบือ แพะ แกะ และสุกร เกษตรกรที่มีความสนใจ

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้