“ทรงศักดิ์”ตอบกระทู้ส.ว.ยันกฏเข้มกู้ยืมเงินกองทุนสตรี

296
แชร์ข่าวนี้

นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ตอบกระทู้เป็นหนังสือต่อที่ประชุมวุฒิสภา ของนางเพ็ญพักตร์ ศรีทอง สมาชิกวุฒิสภา เรื่องการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ที่ต้องการทราบแนวทางการบริหารจัดการ หลักเกณฑ์การชำระเงินคืน และแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการกองทุนให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างไร

“โดยชี้แจงว่า คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้จัดตั้งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เมื่อ 23 มิถุนายน 2558 โดยกองทุนมีบทบาทเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาความยากและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ได้รับการจัดสรรงบประมาณดำเนินงานครั้งแรกในปี 2559 จำนวน 100 ล้านบาท ทั้งนี้ ได้ตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีขึ้น เพื่อบริหารงานภายใต้พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุน พ.ศ.2558”

“โดยให้เป็นแหล่งทุนหมุนเวียนดอกเบี้ยต่ำในการสร้างโอกาสให้สตรีได้เข้าถึงแหล่งทุน เพื่อนำเงินมาใช้ในการพัฒนาศักยภาพสตรีและเครือข่ายสตรี วงเงินกู้โครงการละไม่เกิน 200,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี กำหนดระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกิน 2 ปี และต้องเป็นโครงการที่ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมและสร้างปัญหาต่อชุมชน ทั้งนี้ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ได้มีการแก้ไขเงื่อนไขคุณสมบัติผู้กู้กองทุนและปรับหลักเกณฑ์การคืนเงินให้สมาชิกให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์”

“โดยลดอัตราดอกเบี้ยเหลือร้อยละ 0.1 ต่อปี พร้อมยืนยันการให้เงินกู้ยืมมีคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ โดยมีหลักเกณฑ์อย่างชัดเจนรัดกุม มีการตั้งคณะกรรมการติดตามหนี้กองทุน มีการจัดทำแผนการติดตามหนี้ตรวจสอบรายงานผลเป็นประจำทุกปี เพื่อให้การใช้เงินกองทุนเกิดประสิทธิภาพสูงสุด มีสตรีสนใจร่วมกองทุนหลังปี 2560 กว่า 12 ล้านคน และปัจจุบันมีจำนวนกว่า 14 ล้านคนแล้ว แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพการทำงาน โดยมีสตรีได้รับประโยชน์ปีละประมาณ 10 ล้านคน ซึ่งนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เพื่อให้สตรีเข้าร่วมกองทุนในการสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัว เพื่อขจัดความยากจน”

สำหรับการจัดสรรงบประมาณให้กับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีนั้น มีการจัดสรรเพิ่มเติมให้ทุกปี โดยปี 2565 นี้ ได้รับการจัดสรรจำนวนกว่า 1,400 ล้านบาท และขณะนี้อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายงบประมาณ นอกจากนี้ กองทุนฯ มีการบูรณาการการจัดการกองทุนในรูปแบบคณะกรรมการตั้งแต่ระดับชาติ จังหวัด อำเภอ หมู่บ้านและชุมชน เพื่อให้การทำงานเกิดประโยชน์สูงสุดร่วมกันเป็นประจำทุกเดือน

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้