ขยายทางจังหวัดฉะเชิงเทรารับ EEC

312
แชร์ข่าวนี้

กรมทางหลวง โดย สำนักก่อสร้างทางที่ 2 ดำเนินการโครงการก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข 3304 (ดอนสีนนท์) – บรรจบทางหลวงหมายเลข 331 (แปลงยาว) แล้วเสร็จ ระยะทางยาวประมาณ 20 กิโลเมตร ในพื้นที่ อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ตามนโยบายของ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ที่ต้องการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (ECC)

ทางหลวงหมายเลข 3304 สายแยกทางหลวงหมายเลข 315 (ดอนสีนนท์) – บรรจบทางหลวงหมายเลข 331 (แปลงยาว) เดิมเป็นถนนมาตรฐาน 2 ช่องจราจร ไป – กลับ เป็นทางหลวงที่มีความสำคัญต่อระบบโลจิสติกส์ ตามแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) จึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุงทางหลวงสายนี้ให้สามารถรองรับการจราจรที่หนาแน่น โดยเฉพาะรถบรรทุกขนาดใหญ่ที่มีปริมาณค่อนข้างมาก มีการก่อสร้างสะพานข้ามคลองชลประทาน และปรับปรุงบริเวณสามแยกช่วงบรรจบทางหลวงหมายเลข 331 (แปลงยาว)

โครงการก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข 3304 สายแยกทางหลวงหมายเลข 315 (ดอนสีนนท์) – บรรจบทางหลวงหมายเลข 331 (แปลงยาว) แบ่งการก่อสร้างออกเป็น 2 ตอน โดยตอนที่ 1 ระหว่าง กม.0+800 – กม.12+000 และตอนที่ 2 ระหว่าง กม. 12+000 – กม. 20+260 รวมระยะทาง 20 กิโลเมตร เป็นการก่อสร้างขยายเขตทางหลวงแบบมาตรฐานทางชั้นพิเศษ จากเดิม 2 ช่องจราจร ไป – กลับ เป็น 4 ช่องจราจร ไป – กลับ

โดยด้านซ้ายทางเป็นการก่อสร้างชั้นโครงสร้างถนนใหม่ 2 ช่องจราจร ด้านขวาทางเป็นการก่อสร้างชั้นโครงสร้างบนทางหลวงเดิม 2 ช่องจราจร ผิวทางแบบแอสฟัลท์คอนกรีตและบางช่วงเป็นแบบคอนกรีตแบ่งทิศทางการจราจรด้วยเกาะกลางแบบยก กว้าง 4.6 เมตร มีช่องจราจรช่องละ 3.5 เมตร ไหล่ทางด้านในกว้าง 0.5 เมตร ไหล่ทางด้านนอกกว้าง 1.5 เมตร รวมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง งานก่อสร้างสะพานข้ามคลอง งานก่อสร้างสะพานข้ามแยก งานก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสาร และจุดกลับรถ งบประมาณ 1,195,943,000 บาท

โครงการดังกล่าวก่อสร้างแล้วเสร็จ จะเป็นการเพิ่มความมั่นคงแข็งแรงของทางหลวง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมขนส่งให้มีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง เพิ่มขีดความสามารถในการรองรับปริมาณจราจร

ทำให้การจราจรเคลื่อนตัวได้สะดวก เอื้ออำนวยให้การจราจรเกิดสภาพคล่องขึ้น ส่งเสริมคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสังคมของจังหวัด และช่วยรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งจะนำมาสู่การเพิ่มศักยภาพทางด้านการแข่งขันต่อไป

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้