นายกฯ เน้นย้ำท้องถิ่นร่วมบูรณาการดูแลปชช.

216
แชร์ข่าวนี้

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมและการสัมมนาทางวิชาการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2565 ประจำปี พ.ศ. 2565 (ผ่านระบบ Video Conference) โดยกล่าวว่า เทศบาลเป็นอีกกลไกหนึ่งที่มีความสำคัญต่อการบริหารราชการแผ่นดินมาอย่างยาวนาน

โดยถือเป็นหน่วยที่มีความใกล้ชิด และสามารถเข้าถึงประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นในชุมชน บรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชน รัฐบาลเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาท้องถิ่น จึงได้วางแผนงานเพื่อส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมุ่งเน้นการขับเคลื่อนการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น

การประชุมและการสัมมนาในวันนี้ นับเป็นโอกาสดีที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจะได้รับฟัง และนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของตน พร้อมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเรียนรู้จากประสบการณ์ระหว่างกัน ขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ส่งผลต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock) ที่ส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในการพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าโดยยึดถือประชาชนเป็นศูนย์กลาง ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรม สร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

นายกรัฐมนตรี? เน้นย้ำความสำคัญของสมาคมสันนิบาตเทศบาลฯ ที่เป็นกลไกสำคัญในการบริหารงานที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งรัฐบาลได้มีการปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับเปลี่ยน และอำนวยความสะดวกให้การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นมีความคล่องตัว สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจึงต้องเร่งสร้างการรับรู้ ประชาสัมพันธ์ และทำความเข้าใจให้ประชาชนรับทราบ

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews

แชร์ข่าวนี้