“ศักดิ์สยาม” เร่งเบิกจ่ายงบปี 65 ฟื้นศก.

284
แชร์ข่าวนี้

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยกับสำนักข่าวไอ.เอ็น.เอ็น.ว่า ได้เร่งรัดให้หน่วยงานทั้งส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจ เบิกจ่ายงบประมาณปี 2565 เพื่อกระตุ้นระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดยจะนำผลการเบิกจ่ายงบประมาณมาเป็นตัวชี้วัดในการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานด้วย

ทั้งนี้ ในการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินปี 2565 ในส่วนกระทรวงคมนาคม (8 ส่วนราชการ 5 รัฐวิสาหกิจ) ในภาพรวม จำนวน 208,455.23 ล้านบาท โดยมีการลงนามสัญญารายจ่ายลงทุน กระทรวงคมนาคม มีรายการที่จะต้องลงนามในสัญญาจำนวน 7,750 รายการ วงเงิน 80,722.76 ล้านบาท (รายการรายจ่ายลงทุนปีเดียว, รายการลงทุนผูกพันรายการใหม่ และรายการรายจ่ายลงทุนที่มีวงเงินเกิน 1,000 ล้านบาท) ต้องทยอยการลงนามในสัญญาภายในเดือนมีนาคม และเดือนเมษายน 2565 ให้ครบ ซึ่งจะส่งผลให้การเบิกจ่ายงบลงทุนของกระทรวงคมนาคมในแต่ละเดือนเพิ่มสูงขึ้น

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้