นายกฯ ประชุมสภาทหารผ่านศึก

235
แชร์ข่าวนี้

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะนายกสภาทหารผ่านศึก เป็นประธานในการประชุมสภาทหารผ่านศึก ครั้งที่ 1/2565 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีวาระเพื่อทราบและพิจารณาเรื่อง กองทุนเพื่อช่วยเหลือทหารผ่านศึกและครอบครัว องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ได้จัดตั้ง กองทุนเพื่อให้การช่วยเหลือทหารผ่านศึกและครอบครัวที่ยากไร้เพิ่มเติมจากข้อบังคับสภาทหารผ่านศึกกำหนด โดยผู้ขอรับการสงเคราะห์ฯ ต้องเป็นทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ 2, 3 และ 4 และครอบครัวทหารผ่านศึกที่มีความเป็นอยู่อัตคัดขัดสน และมีความเดือดร้อน โดยได้รับความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ได้แก่ เงินช่วยเหลือเกี่ยวกับค่าครองชีพ เป็นรายเดือน, เงินช่วยเหลือเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย เช่น การซ่อมแซมบ้านพักอาศัยที่ชำรุดทรุดโทรม และการปลูกสร้างบ้านพักอาศัย, เงินช่วยเหลือเกี่ยวกับการศึกษา,
เงินช่วยเหลือเกี่ยวกับการเจ็บป่วย เป็นค่ารักษาพยาบาล และเงินช่วยเหลือค่าเครื่องอุปโภคบริโภค และวัสดุอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 14 ม.ค. – 28 ก.พ.2565 องค์การฯ ได้เปิดรับบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือทหารผ่านศึกและครอบครัวที่ยากไร้ ผ่านทางธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) สาขาโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ชื่อบัญชี “องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก” ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 038-7-31193-9 และผ่านทางระบบรหัสตอบสนองเร็ว (QR Code) โดยได้รับเงินบริจาค เข้าบัญชีกองทุนดังกล่าว เป็นเงิน 1,409,984.36 บาท ทั้งนี้ องค์การฯ ยังคงเปิดรับบริจาคเงินฯ อย่างต่อเนื่องผ่านช่องทางดังกล่าว

นอกจากนี้ ยังมีการพิจารณา เรื่อง การจัดประชุมคณะทำงานสมาพันธ์ทหารผ่านศึกอาเซียน องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสมาพันธ์ทหารผ่านศึกอาเซียน ประจำปี 2565 โดยมีผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ดำรงตำแหน่งประธานสมาพันธ์ ประกอบด้วย การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์ฯ ครั้งที่ 34 และการประชุมสมัชชาสมาพันธ์ฯ ครั้งที่ 21 ซึ่งกำหนดจัดประชุมในห้วง เดือน ธ.ค. 2565, เรื่อง การพัฒนาการปฏิบัติงานขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ได้พิจารณานำเทคโนโลยีที่ทันสมัยภายใต้งบประมาณที่จำกัด มาพัฒนาการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก และทหารนอกประจำการ เป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

โดยได้จัดทำโครงการ “ห่วงใย ไร้พรมแดน” โดยสมาคมแม่บ้านองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ร่วมกับโรงพยาบาลทหารผ่านศึก จัดให้มีทีมแพทย์และพยาบาลให้การดูแลและแนะนำด้านสุขภาพเชิงรุก แก่ทหารผ่านศึกในพื้นที่ห่างไกล รวมทั้งติดตามดูแลสอบถามอาการเจ็บป่วยอย่างต่อเนื่องผ่านระบบวิดีโอคอล โดยประสานงานร่วมกับสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตในส่วนภูมิภาค นิคมเกษตรกรรมทหารผ่านศึก และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในพื้นที่

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้