กรมพัฒน์ฯ ติวธุรกิจโลจิสติกส์ชูผู้นำนวัตกรรม

148
แชร์ข่าวนี้

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า การพัฒนาอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยีต่างๆ กำลังเข้ามาเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ ซึ่งการพัฒนาเหล่านี้ได้ต่อยอดสู่เทรนด์การทำงานในรูปแบบใหม่ๆ ที่มีศักยภาพสำหรับภาคธุรกิจและผู้บริโภคในอนาคต นวัตกรรมการบริการ (Service Innovation) จึงเป็นแนวคิดเชิงกลยุทธ์ที่ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบธุรกิจ และเป็นเครื่องมือสำคัญที่นําไปสู่ความได้เปรียบทางการแข่งขัน

ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทยจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับรูปแบบธุรกิจที่ทันสมัย สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลง โดยนํานวัตกรรมมาพัฒนา ปรับปรุงรูปแบบและขั้นตอนการให้บริการ เน้นการอํานวยความสะดวกและความรวดเร็ว สร้างความแตกต่างในการบริการ สร้างสรรค์และพัฒนาสิ่งที่มีอยู่ให้ดีขึ้น ทั้งด้านสินค้าและบริการ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า นําไปสู่การสร้างความพึงพอใจสูงสุด ต่อยอดการกลับมาใช้บริการซ้ำ

กรมฯ ได้ให้การส่งเสริม สนับสนุนผู้ประกอบธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง โดยเตรียมจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาระบบการบริหารจัดการธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์” หลักสูตร “โลจิสติกส์กับนวัตกรรมการบริการที่ยั่งยืน” ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom)

ซึ่งการสัมมนาจะเชิญผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นที่ปรึกษาธุรกิจและอุตสาหกรรมการผลิต ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการวางแผนกลยุทธ์ด้านการบริการและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มาให้ความรู้ผ่านการบรรยาย 6 ชั่วโมง ประกอบด้วย

การสร้างองค์กรให้เป็นผู้นำด้านนวัตกรรม แนวคิดและการประยุกต์ใช้ The individual-practice framework ในการสร้างนวัตกรรมอย่างยั่งยืน การประยุกต์ใช้และบูรณาการเข้ากับมาตรฐานสากล ISO 9001 เทรนด์เทคโนโลยีในการบริการโลจิสติกส์ และการประยุกต์ใช้กับโปรแกรม AI ก่อนนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร

คาดว่าผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้รับความรู้ความเข้าใจในการสร้างองค์กรให้เป็นผู้นำด้านนวัตกรรม และสร้างนวัตกรรมการบริการที่ยั่งยืน วางแผนกลยุทธ์ด้านการบริการ นำเทคโนโลยีมาปรับใช้กับระบบการขนส่ง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที เพิ่มผลกำไรให้กับธุรกิจและพัฒนาธุรกิจไปสู่ความยั่งยืน ปัจจุบัน มีธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ที่จดทะเบียนจัดตั้งในรูปแบบนิติบุคคลในประเทศไทยอยู่จำนวน 32,374 ราย

โดยผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 23 มิถุนายน 2565 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ส่วนส่งเสริมธุรกิจโลจิสติกส์ กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สายด่วน 1570 โทร 0 2547 5955, และ www.dbd.go.th

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้