รัฐสภาพิจารณา พรบ.กำหนดเวลาดำเนินงานกระบวนการยธ.

234
แชร์ข่าวนี้

การประชุมร่วมกันของรัฐสภา วันนี้ (3 ส.ค.65) ที่มีนายพรเพชร วิชิตชลชัย รองประธานรัฐสภา ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติกำหนดระยะเวลาดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรม ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว

โดยนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย กรรมาธิการฯ ชี้แจงสาระสำคัญว่า เป็นการออกกฎหมายให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 258 ด้านกระบวนการยุติธรรม ซึ่งบัญญัติให้การดำเนินการปฏิรูปด้านกระบวนการยุติธรรม โดยให้มีการกำหนดระยะเวลาดำเนินงานในทุกขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมที่ชัดเจนเพื่อให้ประชาชนได้รับความยุติธรรมโดยไม่ล่าช้า

ทั้งนี้เนื่องจากกระบวนการยุติธรรมมีขั้นตอนมากและมีความซับซ้อน อีกทั้งบางขั้นตอนไม่มีกฎหมายกำหนดระยะเวลาดำเนินงานไว้อย่างชัดเจนและไม่มีกลไกให้ประชาชนสามารถติดตามความคืบหน้าของคดีได้ ทำให้เป็นภาระและอุปสรรคต่อประชาชน จึงเห็นควรให้มีการตราพระราชบัญญัตินี้ เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (คู่ความ คู่กรณี ผู้ต้องหา และผู้เสียหาย) ทราบได้ว่าหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมจะพิจารณาเรื่องที่อยู่ระหว่างการดำเนินงานเสร็จสิ้นเมื่อใด

รวมทั้งตรวจสอบความคืบหน้าได้ ซึ่งจะยังประโยชน์ให้ประชาชนได้รับความยุติธรรมโดยสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติในเรื่องยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ และแผนการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม เรื่องและประเด็นที่ 1 การกำหนดระยะเวลาดำเนินงานในทุกขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมที่ชัดเจนเพื่อให้ประชาชนได้รับความยุติธรรมโดยไม่ล่าช้า

จากนั้น เป็นการอภิปรายของสมาชิก โดยเห็นว่า ร่างกฎหมายนี้จะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนให้ได้รับความยุติธรรมที่สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อบ้านเมือง ทำให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นในการดำเนินงานของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมยิ่งขึ้น

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้