ทช.หารือ World Bank ลุยสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา

129
แชร์ข่าวนี้

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) กระทรวงคมนาคม ประชุมร่วมกับ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) กระทรวงการคลัง และธนาคารโลก (World Bank) เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับแผนการดำเนินงานโครงการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา ต.เกาะใหญ่ อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา – ต.จองถนน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง

ซึ่งทช. ได้เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณดำเนินโครงการรวมทั้งสิ้น จำนวน 4,829.25 ล้านบาท และโครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมเกาะลันตา ต.เกาะกลาง – ต.เกาะลันตาน้อย อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ทช. ได้เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณดำเนินโครงการรวมทั้งสิ้น 1,849.50 ล้านบาท

โดยทั้ง 2 โครงการ จะใช้เงินกู้ต่างประเทศและงบสมทบจากงบประมาณประจำปี ซึ่งงบประมาณประจำปี 2566 ได้ผ่านการเห็นชอบจากอนุกรรมาธิการฯ แล้วคาดว่าโครงการดังกล่าวจะเริ่มก่อสร้างประมาณปลายปี 2566 และคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในปี 2569 ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ได้หารือเกี่ยวกับแผนการดำเนินงานศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมและแนวทางการบรรเทาผลกระทบ (Environmental and Social Framework) ตามแนวทางของธนาคารโลก (World Bank)

นอกจากนั้นได้ร่วมหารือขั้นตอนและกรอบระยะเวลาการดำเนินงาน เพื่อนำผลการศึกษาที่ได้ไปใช้ในการวิเคราะห์โครงการและกระบวนการอนุมัติเงินกู้ต่อไป รวมถึงได้มีการกำหนดช่วงเวลาในการเดินทางลงพื้นที่ร่วมกันระหว่าง ทช. สบน. และธนาคารโลก

เพื่อสำรวจบริเวณตำแหน่งที่จะมีการก่อสร้างสะพานดังกล่าวทั้ง 2 โครงการ ช่วงเดือนกันยายน 2565 นี้อีกด้วย ทั้งนี้ ในส่วนของ ทช. มีนายวีรเดช ชีวาพัฒนานุวงศ์ รักษาการในตำแหน่งวิศวกรใหญ่ (ด้านสำรวจและออกแบบ)

นายจิรานุวัฒน์ จันทร์จร ผู้อำนวยการกลุ่มออกแบบทาง สำนักสำรวจและออกแบบ นายวลาวัต บินอุมาร์ ผู้อำนวยการกลุ่มโครงสร้างพิเศษ สำนักก่อสร้างสะพาน และนายปรีชา โสภารัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศ กองแผนงาน เข้าร่วมหารือ ณ ห้องประชุม กรมทางหลวงชนบท กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้