ไฟเขียวนโยบายดาวเทียมสื่อสารแห่งชาติ

268
แชร์ข่าวนี้

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2565 โดยมีนายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นกรรมการและเลขานุการ นายภุชพงค์ โนดไธสง เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, พล.ท.มานพ สัมมาขันธ์ เจ้ากรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม และนายปกรณ์ อาภาพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด

โดยการประชุมมีสาระสำคัญเพื่อติดตามผลการดำเนินงานในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการอวกาศของประเทศ อาทิ การจัดทำแผนแม่บทอวกาศแห่งชาติให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ การจัดทำพระราชบัญญัติกิจการอวกาศ การจัดทำนโยบายและแผนการดำเนินการเฝ้าระวังและบริหารจัดการการจราจรทางอวกาศ การดำเนินงานของศูนย์ประกอบทดสอบดาวเทียมแห่งชาติ รวมทั้งผลการดำเนินการของคณะอนุกรรมการและคณะทำงานภายใต้คณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ

นอกจากนี้ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบในหลักการของ(ร่าง)นโยบายการดำเนินงานดาวเทียมสื่อสารแห่งชาติ และมอบหมายบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)ดำเนินการจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญ ดำเนินการสำรวจความต้องการใช้งานดาวเทียมฯ ของหน่วยงานภาครัฐในเชิงลึกต่อไป โดยให้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่มีความเชี่ยวชาญด้วย เช่น สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) เป็นต้น

รวมทั้งให้ NT รับความเห็นของคณะกรรมการฯ ไปดำเนินการปรับปรุง (ร่าง)ข้อเสนอโครงการดาวเทียมสื่อสารแห่งชาติ เพื่อให้สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาประเทศ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และความมั่นคงของประเทศ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ และประชาชนต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ จะสรุปผลนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป

 

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้