พ.ร.บ.แรงงานนอกระบบผ่านครม.แล้ว

163
แชร์ข่าวนี้

นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ โฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง) เปิดเผยถึงกรณีที่ นายอนุกูล ราชกุณา แอดมินและตัวแทนเพจ “สหภาพไรเดอร์” พร้อมกลุ่มแรงงานนอกระบบกล่าวในการเสวนา GIG Economy

เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลออกกฎหมายดูแลสวัสดิภาพแรงงานนอกระบบไม่ให้ถูกเอาเปรียบจากผู้จ้าง ซึ่งในเรื่องนี้ขอยืนยันว่ารัฐบาลภายใต้การนำของท่าน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มีความห่วงใยคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ และมอบหมายให้กระทรวงแรงงาน เร่งส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพแรงงานนอกระบบให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และท่านสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ขานรับนโยบายดังกล่าว จึงได้เร่งผลักดันร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุ้มครองแรงงานนอกระบบ พ.ศ. ….เข้า ครม

ซึ่งมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564 ได้อนุมัติหลักการเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปประกอบการพิจารณาด้วย จากนั้นจะส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอเข้าสภาผู้แทนราษฎรต่อไป

สาระสำคัญของ พ.ร.บ.ฉบับนี้จะทำให้แรงงานนอกระบบกว่า 19.6 ล้านคน สามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานในการประกอบอาชีพ มีความปลอดภัยในการทำงาน มีหลักประกันทางสังคม มีการรวมกลุ่มจัดตั้งเป็นองค์กร ได้รับการส่งเสริมคุ้มครองและพัฒนาสู่คุณภาพชีวิตที่ดี มีสัญญาการทำงานที่เป็นธรรม

สามารถเข้าถึงแหล่งเงินผู้ได้อย่างเหมาะสมพี่น้องแรงงานนอกระบบสามารถเข้าถึงความคุ้มครองและสิทธิประกันสังคมเพื่อดูแลในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย กรณีทุพพลภาพ กรณีเสียชีวิต กรณีชราภาพและกรณีสงเคราะห์บุตร โดย ขึ้นอยู่กับทางเลือกที่พี่น้องแรงงานเลือกเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40

“การขยายขอบเขตวัตถุประสงค์ให้ครอบคลุมแรงงานนอกระบบทุกกลุ่มอาชีพ จะช่วยให้แรงงานนอกระบบที่มีอุปสรรคในการเข้าถึงแหล่งทุนของภาคเอกชน มีทุนกู้ยืมสำหรับประกอบอาชีพ

โดยการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการจ่ายค่าสมาชิก เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มแรงงานนอกระบบด้วยกันเอง รวมทั้งมีงบประมาณในการดำเนินการส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบในการประกอบอาชีพการพัฒนาทักษะฝีมือ

การคุ้มครองสภาพการทำงานที่เหมาะสม และการสร้างหลักประกันทางสังคมที่มั่นคงอีกด้วยขอยืนยันว่ารัฐบาลไม่เคยลืมแรงงานนอกระบบ และพยายามทุกวิถีทางที่จะให้แรงเหล่านี้มีคุณภาพชีวิตที่ดี”

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้