พณ. ขึ้นทะเบียน GI ใหม่ “มันแกวบรบือ”

154
แชร์ข่าวนี้

นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า รัฐบาลตระหนักและให้ความสำคัญกับการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร เพื่อสร้างรายได้กับให้เกษตรกรและชุมชน กระทรวงพาณิชย์

โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา จึงได้ส่งเสริมให้ชุมชนท้องถิ่นหรือเกษตรกรทั่วทุกภูมิภาคของประเทศขึ้นทะเบียน สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ GI ซึ่งเป็นสินค้าที่เชื่อมโยงกับแหล่งภูมิศาสตร์ในแต่ละพื้นที่ ส่งผลให้สินค้า GI มีความแตกต่างเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว อันนำมาสู่การสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าชุมชนอย่างยั่งยืน

ล่าสุด กรมทรัพย์สินทางปัญญา จึงได้เดินหน้าเร่งคุ้มครองสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพเฉพาะตัว โดยการคุ้มครอง GI ในสินค้าเกษตร “มันแกวบรบือ” จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งเป็นมันแกวคุณภาพ รสชาติหวานและมัน ผลแป้น เนื้อมีสีขาว อวบใหญ่ เปลือกบางสีน้ำตาลอ่อนลอกออกจากเนื้อได้ง่าย เส้นใยในเนื้อมาก ปริมาณของน้ำในเนื้อมาก รสสัมผัสกรอบ ปลูกและผลิตในเขตพื้นที่อำเภอบรบือและอำเภอกุดรัง ของจังหวัดมหาสารคาม มั่นใจว่าจะสร้างรายได้ให้เกษตรกรในจังหวัดมหาสารคามกว่า 128 ล้านบาท/ปี

นอกจากนี้ ยังได้มอบกรมทรัพย์สินทางปัญญา เร่งเฟ้นหาสินค้าเกษตรของไทยที่มีคุณภาพและศักยภาพเพื่อผลักดันเข้าสู่ระบบการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พร้อมทั้งส่งเสริมให้ชุมชนจัดทำระบบควบคุมคุณภาพสินค้า GI เพื่อรักษาคุณภาพและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค ตลอดจนส่งเสริมการตลาดทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้สินค้า GI ไทยเป็นที่รู้จักในวงกว้างและสร้างรายได้สู่ชุมชน สร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

 

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้