กกต.ประกาศหลักเกณฑ์จัดทำป้ายหาเสียง

154
แชร์ข่าวนี้

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เผยแพร่เอกสารแนวทางการดำเนินการในการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยกำหนดป้ายประกาศแนวตั้งมีขนาดไม่เกินกว้าง 30 เซนติเมตร ยาว 42 เซนติเมตร และแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งให้จัดทำได้โดยมีขนาดไม่เกินกว้าง 130 เซนติเมตร ยาว 245 เซนติเมตร ซึ่งการจัดทำประกาศและแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งให้ระบุชื่อตัว ชื่อสกุล ที่อยู่ของผู้ว่าจ้าง ผู้ผลิต จำนวนและวันเดือนปีที่ผลิตไว้บริเวณที่ชัดเจนของแผ่นป้ายและประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง

ส่วนจำนวนและสถานที่ในการปิดประกาศหรือติดแผ่นป้าย เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำ สถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 แต่กรณีที่ยังไม่มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้ง การปิดประกาศหรือติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง โดยวิธีการจัดทำขนาดและจำนวนและสถานที่ ให้ถือปฏิบัติตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งและผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดประกาศกำหนดในการเลือกตั้งครั้งล่าสุด

กรณีการติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ณ ที่ทำการพรรคการเมือง สาขาพรรคการเมือง ตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด หรือศูนย์อำนวยการเลือกตั้ง สามารถติดได้สถานที่ละ 1 แผ่นขนาดไม่เกิน กว้าง 400 เซนติเมตร ยาว 750 เซนติเมตร

สำหรับการดำเนินการเกี่ยวกับประกาศและแผ่นป้าย ผู้สมัครรับเลือกตั้งและพรรคการเมืองต้องเก็บรักษาเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องไว้ประกอบยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้