OIE FORUM 2022 วิกฤตพลิกโอกาสใหม่อุตสาหกรรมไทย

188
แชร์ข่าวนี้

จากงานสัมมนา OIE FORUM 2022 “Disruptive Change is the New Chance” วิกฤตพลิก โอกาสใหม่ของอุตสาหกรรมไทย” นายวันชัย พนมชัย อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า สถานการณ์เศรษฐกิจโลก มีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและซับซ้อนมากขึ้นส่งผลให้อุตสาหกรรมไทยต้องเผชิญกับความท้าทายใหม่

แต่ภาคเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทยยังคงมีทุนทางเศรษฐกิจที่มีศักยภาพ มีทรัพยากรที่ดีมีโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการพัฒนาให้มีความก้าวหน้าตามมาตรฐานสากลและมีความเชี่ยวชาญในการผลิตสินค้าและบริการตามความต้องการของตลาดโลกซึ่งเป็นปัจจัยสนับสนุนที่เอื้อต่อการปรับตัวเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับประเทศ อาทิ การเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคดิจิทัลทำให้มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยสามารถนำมาใช้ในการยกระดับการผลิตและเพิ่มมูลค่าสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยส่งผลให้สินค้าและบริการในอุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพเป็นที่ต้องการมากขึ้นทั่วโลก ความใส่ใจในสิ่งแวดล้อมเพิ่มความต้องการใช้พลังงานสะอาด ยานยนต์ไฟฟ้ารวมถึงสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและลดการพึ่งพาสินค้าที่นำเข้าจากแหล่งใดแหล่งหนึ่งโดยหันมาส่งเสริมการผลิตที่สามารถสร้างสายการผลิตและมูลค่าเพิ่มให้เกิดขึ้นภายในประเทศ นำไปสู่การขับเคลื่อนภาคการผลิตและบริการแห่งอนาคตที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูง

ด้านนางวรวรรณ ชิตอรุณ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กล่าวว่า สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมได้ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้ประกอบการและภาคธุรกิจอุตสาหกรรมโดยได้เร่งดำเนินการผลักดันพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศในหลากหลายมิติ ควบคู่ไปกับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม อาทิ การขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารอุตสาหกรรมชีวภาพและอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

โดยในงาน OIE FORUM 2022 จะมีการนำมุมมองและแนวคิดของภาคอุตสาหกรรมมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจสังคมและเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วและซับซ้อนที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนอกจากนี้ยังมุ่งหวังให้การจัดงานในครั้งนี้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาและยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีประสบการณ์เติมเต็มศักยภาพของอุตสาหกรรมไทยที่เข้มแข็งพร้อมก้าวเข้าสู่การปรับโครงสร้างภาคการผลิตไปสู่การเป็นเศรษฐกิจนวัตกรรมยกระดับความสามารถในการแข่งขันด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่างยั่งยืนต่อไป

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้