วุฒิสภาพิจารณาพรบ.กยศ. “อาคม” ยันเพื่อประโยชน์ปชช.

147
แชร์ข่าวนี้

การประชุมวุฒิสภา วันนี้ (1 พ.ย. 65) ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว ที่มีการปรับแก้สาระสำคัญจากวาระรับหลักการที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ เช่น ไม่ให้มีการคิดอัตราดอกเบี้ยและไม่มีเบี้ยปรับ โดยนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ชี้แจงว่า ร่างกฎหมายฉบับนี้ เพื่อประโยชน์ต่อประชาชนในการสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำการเข้าถึงการศึกษาของประชาชน

โดยขยายโอกาสการเข้าถึงเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาและกำหนดกลไกการชำระเงินคืนที่ยืดหยุ่นส่งผลให้การผิดนัดชำระหนี้ลดน้อยลง พร้อมกำหนดปรับเปลี่ยนการดำเนินงานของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ให้ทำงานเชิงรุก โดยเฉพาะการให้ข้อมูลแก่นักเรียนนักศึกษาก่อนเลือกสาขาวิชาที่จะกู้ยืมให้สอดคล้องกับอาชีพแห่งอนาคต รวมทั้งให้มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการเงินกู้ยืมอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม เพื่อสร้างเสริมทรัพยากรบุคคลของประเทศให้สูงขึ้นอันเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของการยกเลิกดอกเบี้ยและเบี้ยปรับนั้น เห็นว่าอาจทำให้นักเรียน นักศึกษา ขาดวินัยในการชำระหนี้และการขาดจิตสำนึกในการชำระเงินกู้ยืมคืนเพื่อส่งต่อให้กับนักเรียนนักศึกษาในรุ่นต่อ ๆ ไป อีกทั้งการยกเลิกดอกเบี้ยและเบี้ยปรับอาจส่งผลให้เกิดปัญหาในการบริหารเงินกองทุนในอนาคตเนื่องจากการขาดรายได้จากดอกเบี้ยและเบี้ยปรับอาจส่งผลให้ กยศ. ต้องกลับไปพึ่งพางบประมาณแผ่นดินอีกครั้ง และหากเป็นตามร่างที่สภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบและนำเสนอวันนี้คาดอีก 3 ปี จำเป็นต้องของบประมาณเพิ่มเติมเพื่อให้เด็กนักเรียนและนักศึกษาได้กู้ยืมต่อไป

จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าที่ประชุมวุฒิสภาจะเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ โดยให้ กยศ. สามารถกำหนดให้มีดอกเบี้ยและเบี้ยปรับได้เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษา สร้างวินัยการเงินและความเป็นธรรมแก้ผู้กู้ยืมเงินที่ชำระหนี้ตามสัญญาที่ทำไว้ ตลอดจนเพื่อรักษาเสถียรภาพและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศช่วงวิกฤติเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ขณะที่ สมาชิกวุฒิสภาต่างอภิปรายสนับสนุนให้มีการรับหลักการร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ไว้พิจารณา และเห็นว่าการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาจำเป็นต้องมีการคิดดอกเบี้ย เพื่อสร้างวินัยการเงิน ความรับผิดชอบและจิตสำนึกแก่ผู้กู้ยืม

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้