กรมพัฒน์ฯ ติวธุรกิจ อัพเดทความรู้ 3 ด้าน

139
แชร์ข่าวนี้

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ธรรมาภิบาลถือเป็นหลักพื้นฐานในการประกอบธุรกิจที่จำเป็นต้องนำมาใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจ หลักดังกล่าวจะช่วยให้สามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลดีโดยรวมกับการดำเนินงานในอนาคต นอกจากการยึดหลักธรรมาภิบาลแล้ว ธุรกิจต้องมีองค์ความรู้รอบด้านเพื่อเป็นตัวช่วยในการวางแผนดำเนินงานและบริหารจัดการธุรกิจ

กรมฯ จึงได้เตรียมจัดอบรมหลักสูตร ‘สิ่งที่ธุรกิจต้องรู้ มุ่งสู่ความสำเร็จ’ จำนวน 2 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1 วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2565 ณ จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2565 ณ จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ที่จำเป็นแก่ผู้ประกอบธุรกิจ ดังนี้ 1) การใช้ประโยชน์จาก DBD DataWarehouse+ คลังข้อมูลธุรกิจของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 2) Update ภาษีอากรน่ารู้สำหรับนิติบุคคล และ 3) กฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้าและประกาศที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจโดยทั่วไป เพื่อสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงาน ซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นคงและยั่งยืนให้แก่องค์กรตามหลักธรรมาภิบาลธุรกิจ

กรมฯ ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลและส่งเสริมธุรกิจให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ส่งเสริมให้ผู้ประกอบธุรกิจตระหนักถึงความสำคัญโดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการประกอบธุรกิจ สร้างความเข้มแข็งและการเติบโตอย่างยั่งยืน สร้างมาตรฐานธุรกิจและสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ พร้อมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศ

โดยผู้ประกอบธุรกิจที่สนใจเข้าร่วมอบรม สมัครได้ทาง www.dbd.go.th อบรมวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 (ปิดรับสมัครวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 หรือ จนกว่าจะเต็มจำนวน 100 ราย) อบรมวันที่ 8 ธันวาคม 2565 (ปิดรับสมัครวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 หรือ จนกว่าจะเต็มจำนวน 100 ราย)

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้