สร้างอนาคตไทยเปิดนโยบายคืนชีวิตเกษตรกรล้างหนี้ใน 3 ปี

160
แชร์ข่าวนี้

พรรคสร้างอนาคตไทย แถลงเปิดชุดนโยบายภาคการเกษตรภายใต้ยุทธศาสตร์ “คืนชีวิตให้เกษตรกรไทย” โดยนายนริศ เชยกลิ่น รองหัวหน้าและโฆษกพรรค นายกำพล ปัญญาโกเมศ รองหัวหน้าพรรค และประธานด้านวิชาการ และนายจิรมิตร เกษร ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนด้านเกษตรยั่งยืนและเกษตรวิถีใหม่

นายนริศ กล่าวว่า ประเทศไทยมีประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร เฉพาะที่ขึ้นทะเบียนกับรัฐมีเกือบ 10 ล้านคน แต่ที่ผ่านมาชีวิตของเกษตรกร ต้องประสบกับปัญหาความยากลำบากจากหลายสาเหตุ ส่งผลให้ชีวิตติดกับดักวงจรความยากจน พรรคสร้างอนาคตไทยเชื่อว่าเกษตรกรคือรากฐานสำคัญของประเทศ หากเกษตรกรไม่สามารถลืมตาอ้าปากได้ประเทศไทยก็ไม่สามารถที่จะพัฒนาก้าวหน้าต่อไปได้เช่นกัน พรรคฯจึงได้กำหนดยุทธศาสตร์ “คืนชีวิตเกษตรไทย” เพื่อพลิกฟื้นชีวิตเกษตรกรในทุกมิติ รวม 8 นโยบาย ครอบคลุมทั้งด้านหนี้สินต้นทุนการผลิต ราคาผลผลิต ที่ดินทำกิน แก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้ง ฯลฯ โดยมีเป้าหมายให้เกษตรกรสามารถพลิกฟื้นชีวิตได้ภายในระยะเวลาที่รวดเร็ว

ด้านนายกำพล กล่าวว่า ยุทธศาสตร์ “คืนชีวิตเกษตรไทย” ประกอบด้วย 8 นโยบายหลัก คือ 1.หยุดหนี้สิน พักหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย 5 ปี และเติมเงินทุนใหม่ 2.ลดต้นทุนการผลิตโดยเฉพาะหน้ารัฐจะจ่ายค่าปุ๋ยให้ครึ่งหนึ่ง อนาคคระยะยาวจะมีโรงงานปุ๋ยแห่งชาติและโครงการปุ๋ยชุมชน 3.เพิ่มรายได้จากทั้งในและนอกภาคเกษตร สนับสนุนให้เกิดสมาร์ทฟาร์มเมอร์และผู้ประกอบการเกษตรสมัยใหม่ 4.ลดความเสี่ยงรายได้การเกษตร โดยพัฒนาระบบประกันภัยการผลิตภาคเกษตร 5.แก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้ง โดยจัดตั้งกระทรวงน้ำและส่งเสริมระบบธนาคารน้ำใต้ดิน 6.แก้ปัญหาสิทธิที่ดินทำกิน โดยตั้งธนาคารที่ดินเพื่อการเกษตร จัดสรรที่ดินทำกินให้ทั่วถึง 7.สร้างเศรษฐกิจฐานราก เติมทุนกองทุนหมู่บ้าน สนับสนุนการเชื่อมโยงภาคเกษตร-อุตสาหกรรม-ท่องเที่ยว 8. ปฏิรูปแก้ไขกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคในการทำกินของเกษตรกร

นายกำพล กล่าวต่อว่า การแก้ปัญหาหนี้สินเป็นนโยบายอันดับแรกที่ต้องดำเนินการ เพราะหนี้เปลี่ยนเสมือนตุ้มถ่วงไม่ให้เกษตรกรหลุดจากกับดักความยากจน ขณะที่หนี้สินเฉลี่ยของเกษตรกรไทยอยู่ที่ประมาณ 2-3 แสนบาทต่อครัวเรือน หรือรวมทั้งประเทศราว 6 แสนล้านบาท พรรคฯจึงเห็นว่าจำเป็นต้องมีโครงการพักชำระหนี้อย่างน้อยเป็นเวลา 5 ปีและพักทั้งต้นและดอกเบี้ย ขณะเดียวกันต้องมีการเติมเงินทุนใหม่ให้ด้วย เพื่อให้เกษตรกรสามารถมีเงินไปเป็นทุนทำกินต่อไป

นโยบายพักหนี้และการลดต้นทุนเป็น 2 นโยบายจุดเริ่มในการ “คืนชีวิตเกษตรกร” เมื่อดำเนินการควบคู่ไปกับนโยบายอื่นอีก 6 นโยบาย พรรคฯเชื่อว่าจะสามารถทำให้ชีวิตเกษตรกรไทยพลิกฟื้นได้อย่างแน่นอน โดยพรรคฯ มีเป้าหมายจะทำให้เกษตรกรไทยมีรายได้เพิ่มขึ้นจากเดิมอีกปีละ 2 แสนบาทต่อครัวเรือนต่อปี ซึ่งจะส่งผลให้เกษตรกรปลดหนีได้ภายในระยะเวลา 3 ปี

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้