สสจ.ดับฝัน166พยาบาลขอโอนย้ายสังกัด

170
แชร์ข่าวนี้

นายแพทย์ทนง วีระแสงพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ได้กล่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า กระทรวงสาธารณสุขเห็นด้วยกับการกระจายอำนาจโอนย้ายไปสังกัด อบจ. แต่อย่างไรก็ตาม ต้องมีการเตรียมความพร้อม ทั้งท้องถิ่น ส่วนกลาง และประชาชน โดยประชาชนต้องได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง ที่ผ่านมา กระทรวงสาธารณสุขมีระบบการทำงานที่เข้มแข็ง

มีเอกภาพ และได้รับการยอมรับจากนานาชาติ และ WHO ตลอดจนประชาชนทั่วไป ดังจะเห็นได้จากการรับมือกับ COVID-19 ที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 2 ต.ค. 65 ที่ผ่านมา รพ.สต.พร้อมบุคลากร จำนวน 117 แห่ง ใน จ.ศรีสะเกษ ได้ถ่ายโอนไปสังกัด อบจ.ศรีสะเกษแล้ว

นายแพทย์ทนง กล่าวต่อไปว่า ในการถ่ายโอนดังกล่าวมีบุคลากรสาธารณสุขถ่ายโอนไป จำนวนทั้งสิ้น 789 คน เป็นข้าราชการ 411 คน หากจะมีการโอนย้ายไปเพิ่มเติม จะต้องเป็นบุคลากรที่ทำงานปฐมภูมิเท่านั้น ที่จะเข้ากระบวนการถ่ายโอน ไม่รวมทุติยภูมิ และตติยภูมิ หากไม่เป็นไปตามหลักการดังกล่าว การถ่ายโอนทำไม่ได้ และถ้าหากบุคลากรในโรงพยาบาลชุมชน

โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลศูนย์ถ่ายโอนผิดหลักการ จะส่งผลให้เกิดความขาดแคลนบุคลากรอย่างมาก จนอาจถึงขั้นปิดแผนกซึ่งจะส่งผลกระทบกับประชาชนทั้งจ.ศรีสะเกษที่จะต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลในยามเจ็บป่วยได้

นายแพทย์ทนง ยังกล่าวด้วยว่า ตามข้อมูลที่ อบจ.ศรีสะเกษ ส่งรายชื่อผู้ที่ประสงค์ขอถ่ายโอน/ช่วยราชการ มีจำนวนทั้งหมด 166 คน เป็นพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 112 คน ปฏิบัติงานที่ รพ.สต. 7 คน

นอกนั้นปฏิบัติงานอยู่ในโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลศูนย์ จำนวน 105 คน บุคลากรพยาบาลใน จ.ศรีสะเกษ มีจำนวนทั้งสิ้น 2,458 คน คิดเป็นสัดส่วนต่อประชากร 1: 593 ค่าเฉลี่ยของประเทศ 1:373 ซึ่งถือว่า จ.ศรีสะเกษ ยังมีอัตรากำลังพยาบาลไม่เพียงพอต่อการให้บริการประชาชนที่เจ็บป่วยอยู่ในขณะนี้

 

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้