สัตหีบร่วมสถานศึกษารณรงค์รวมใจต้านภัยเอดส์

130
แชร์ข่าวนี้

นายณรงค์ บุญบรรเจิดศรี นายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบ ได้มอบหมายให้ นายต่อศักดิ์ ตระกูลธงชัย รองนายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบ เป็นประธาน เปิดโครงการฝึกอบรมการรณรงค์ต่อต้านโรคเอดส์ ณ ห้องประชุมโรงเรียนเลิศปัญญา อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เพื่อให้เด็กและเยาวชน และประชาชนมีความตระหนักในการร่วมกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน นักเรียน เข้ารับการอบรม โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสัตหีบ

สำหรับ ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ยังเป็นปัญหาสาธารณสุข ที่สำคัญโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนที่ยังขาดภูมิคุ้มกัน และทักษะในการดำเนินชีวิตภายใสภาพการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคมในยุคปัจจุบัน มาตรการที่จะหยุดการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ในกลุ่มเยาวชนได้อย่างแท้จริงและมีความยั่งยืน

ประการหนึ่งคือการสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กและเยาวชนโดยการสร้างความและทักษะที่จะความเข้าใจปฏิเสธการมีเพศสัมพันธ์ที่เป็นพฤติกรรมเสี่ยง และหากไม่สามารถหลักเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงได้เด็กและเยาวชนต้องมีความตระหนักถึงการมีพฤติกรรมที่ปลอดภัยต่อตนเองและสังคม การให้ความสำคัญในการให้ความความเข้าใจแก่เด็กและเยาวชนองโรคเอดส์ยังคงเป็นมาตรการที่ต้องดำเนินการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อปลุกจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนได้มีความความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญ และความรุนแรงของปัญหาตลอดจนผลกระทบต่างๆที่จะเกิดขึ้น

นายต่อศักดิ์ ตระกูลธงชัย รองนายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบ กล่าวว่า โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองสัตหีบ ได้ตระหนักถึงปัญหาการมีพฤติกรรมเสี่ยง การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรการระบาดของโรคเอดส์กับเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นกลุ่มประชากรที่เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศเพื่อให้การ

ดำเนินงานการสร้างความเข้มแข็งในการดำเนินงานเพื่อการป้องกันพฤติกรรมที่ปลอดภัย ตลอดจนการสร้างค่านิยม ในการมีเพศสัมพันธ์ที่รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม จึงจัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมการรณรงค์ต่อต้านโรคเอดส์ขึ้นซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายคือเด็ก และเยาวชน ประชาชนทั่วไป โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ เพื่อให้เด็กและเยาวชนและประชาชนได้รับรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคเอดส์ เพื่อให้เด็กและเยาวชน และประชาชนมีความตระหนักในการร่วมกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ ตลอดจนให้เด็กและเยาวชน และประชาชนมีความเชื่อ และทัศนคติที่เกี่ยวกับโรคเอดส์รวมถึงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้