ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์หนุนแพลตฟอร์มออกกำลังกาย

111
แชร์ข่าวนี้

ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กล่าวว่า ที่ผ่านมาได้ขับเคลื่อนเรื่องการออกกำลังกายมาโดยตลอด จึงเข้าใจว่าการออกกำลังกายมีความสำคัญอย่างไร และทำให้คนแข็งแรงขึ้นได้อย่างไร ในช่วงที่ผ่านมาได้รับเกียรติเป็นประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกีฬา จึงได้มาเชื่อมกับแพล็ตฟอร์ม Calories Credit Challenge: CCC และเขียนเป็นแผนผลักดันเพื่อพัฒนาการใช้แพล็ตฟอร์มนี้

โดยนับว่าเป็นเรื่องที่สำคัญ เพราะการที่จะทำให้คนเข้าใจและตื่นตัวเรื่องการออกกำลังกายนั้นยาก การที่เรามีเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาช่วยเชื่อมโยงข้อมูลทั้งหมด ก็จะให้ได้ประโยชน์มากขึ้น ทั้งนี้ได้ประสานกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อร่วมกันผลักดันแพล็ตฟอร์ม CCC เพื่อให้ประชาชนได้ออกกำลังกายอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ ซึ่งจะเป็นการช่วยป้องกันโรคต่าง ๆ

ทั้งนี้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม จึงร่วมกันสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนหันมาออกกำลังกาย เล่นกีฬา ทำกิจกรรมทางกายและการจัดแข่งขันกีฬา โดยใช้แพลตฟอร์ม Calories Credit Challenge: CCC แอปพลิเคชันที่เป็นเครื่องมือในการกระตุ้น จูงใจ ด้วยการสะสมปริมาณแคลอรีที่ได้จากกิจกรรมต่าง ๆ และจัดเก็บเป็นข้อมูลกลาง (Big Data)

สำหรับติดตามประเมินผล เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อการมีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน และช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในด้านสาธารณสุข เพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคม โดยนำมาเชื่อมโยงกับแนวคิดเศรษฐกิจใหม่ (BCG Model) ที่ใช้กระบวนการการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ตลอดจนการเชื่อมโยงนโยบายระดับชาติ ช่วยยกระดับอุตสาหกรรมกีฬาและการท่องเที่ยว เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศ พร้อมกับสร้างสุขภาพของประชาชนอย่างยั่งยืน

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้