พณ.ขึ้นทะเบียน GI มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองพิษณุโลก

107
แชร์ข่าวนี้

นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์มุ่งมั่นยกระดับเศรษฐกิจบนพื้นฐานแห่งอัตลักษณ์และภูมิปัญญาไทย โดยการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ GI ถือเป็นกลไกสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานรากของประเทศ โดยเป็นเครื่องมือในการสร้างมูลค่า เพิ่มให้กับสินค้าชุมชนผ่านเอกลักษณ์เฉพาะตัวของสินค้า

ซึ่งกรมทรัพย์สินทางปัญญาขานรับนโยบายดังกล่าวเป็นอย่างดี โดยล่าสุด กรมฯ ได้ประกาศขึ้นทะเบียนสินค้า GI “มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองพิษณุโลก” ซึ่งเป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคมาอย่างยาวนาน ทั้งในแง่ของคุณภาพ รสชาติ และลักษณะที่โดดเด่น สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการในพื้นที่กว่า 11 ล้านบาทต่อปี ซึ่งมีตลาดส่งออกสำคัญ อาทิ จีน ฮ่องกง ญี่ปุ่น และเกาหลี เป็นต้น

ซึ่งการขึ้นทะเบียน GI เป็นการช่วยยกระดับสินค้าชุมชน สร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนและเกษตรกรในพื้นที่อย่างยั่งยืน โดยหลังจากได้รับการขึ้นทะเบียน GI แล้ว กรมฯ จะผลักดันให้จังหวัดจัดทำระบบควบคุมมาตรฐานสินค้าและการอนุญาตให้ใช้ตรา GI ไทย การส่งเสริมการตลาด การเพิ่มมูลค่าผ่านการพัฒนาสินค้าและบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมตรงตามความต้องการของผู้บริโภค ตลอดจนเผยแพร่ข้อมูลของสินค้า GI ผ่านช่องทางต่างๆ ให้เป็นที่รู้จักและเข้าถึงผู้บริโภคในวงกว้าง สร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจท้องถิ่น

ปัจจุบันกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ประกาศขึ้นทะเบียนสินค้า GI ไทย รวม 177 สินค้า ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ สามารถสร้างมูลค่าทางการตลาดได้มากกว่า 48,000 ล้านบาท

  

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้