สภาเตรียมประชุมนัดสุดท้าย จับตาฝ่ายค้านกระทู้ถามสั่งลา

98
แชร์ข่าวนี้

นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร มีคำสั่งนัดสมาชิกประชุมในเวลา 09.30 น. ถือเป็นนัดสุดท้ายในสมัยประชุมของรัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา และมีพระราชกฤษฎีกาปิดสมัยการประชุมออกมาแล้วในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

โดยเช้าวันนี้ จะเปิดให้สมาชิกได้ปรึกษาหารือถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ จากนั้นจะพิจารณากระทู้ถามสด กระทู้ถามทั่วไป และกระทู้ถามเป็นการเฉพาะ ซึ่งกระทู้ถามทั่วไป มีค้างวาระถึง 16 กระทู้

อาทิ กระทู้ถามเรื่องความคืบหน้าในการแก้ปัญหาแก่ชาวประมง และความคืบหน้าในการแก้ไขพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 กระทู้ถามเรื่องขอให้เร่งรัดการขยายสนามบินและเร่งการพัฒนาสนามบินนครศรีธรรมราช

เพื่อรองรับการท่องเที่ยวภาคใต้ กระทู้ถามเรื่องขอทราบความคืบหน้าและการสนับสนุนการก่อสร้างทางเลี่ยงเมือง จังหวัดเลย กระทู้ถามเรื่องปัญหาความรับผิดชอบดูแลไฟฟ้าส่องสว่างตามถนนทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงชนบท กระทู้ถามเรื่องการแพร่ระบาดของโรคลัมปี สกิน ในโค กระบือ

กระทู้ถามเรื่องขอรับทราบความคืบหน้าโครงการขุดลอกและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำในอำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ กระทู้ถามเรื่องการแก้ปัญหาน้ำอุปโภค บริโภค ของคาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา

นอกจากนี้ ยังมีเรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม รับทราบการพิจารณาของวุฒิสภา รวมถึงรับทราบรายงานและประกาศ จำนวน 6 เรื่อง อาทิ รายงานประจำปี 2564 ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา 270

ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ครั้งที่ 16 (เดือนเมษายน – มิถุนายน 2565) ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง นโยบายการตรวจเงินแผ่นดิน (พ.ศ.2566-2570) และนโยบายการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566รายงานกิจการประจำปี งบดุล

และบัญชีกำไรขาดทุนของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้