ชวนดูจำนวน ส.ส.เขต เวอร์ชั่น กกต. VS เวอร์ชั่นตัดผู้ไม่มีสัญชาติไทยออก

68
แชร์ข่าวนี้

Highlight

 • ตามหลักฐานทะเบียนราษฎร เมื่อ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งมีจำนวนประชากร 66,090,475 คน และแยกจำนวนราษฎรสัญชาติไทยและไม่ใช่สัญชาติไทยของแต่ละจังหวัด โดยในจำนวนนี้รวมประชากรที่มิใช่สัญชาติไทยไว้ 983,994 คน อย่างไรก็ตาม มาตรา 95 รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 บัญญัติไว้ว่า ผู้มีสิทธิเลือกตั้งต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย
 • เมื่อนำจำนวน ส.ส. ในแต่ละจังหวัดตามการคำนวณของ กกต. และการคำนวณเฉพาะผู้ที่มีสัญชาติไทย มาเปรียบเทียบกัน ปรากฏว่า 8 จังหวัดที่มีจำนวน ส.ส.แตกต่างกัน ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ตาก นครศรีธรรมราช ปัตตานี ลพบุรี สมุทรสาคร และอุดรธานี
 • เมื่อ กกต. ใช้จำนวนประชากรที่รวมผู้ไม่มีสัญชาติไทย ซึ่งมีจำนวนประชากร 66,090,475 คน มาใช้ในการคำนวณจำนวน ส.ส. เขตในแต่ละจังหวัด จะทำให้จังหวัดที่มีจำนวนประชากรที่ไม่ใช่สัญชาติไทยจำนวนมาก มีจำนวน ส.ส. เพิ่มขึ้น ซึ่งก็คือ เชียงใหม่  ตาก และเชียงราย โดยทั้ง 3 จังหวัดนี้ ได้จำนวน ส.ส. เพิ่มขึ้นอีกจังหวัดละ 1 คน และทั้ง 3 จังหวัดนี้ ถือเป็นจังหวัดที่มีจำนวนประชากรที่ไม่ใช่สัญชาติไทยมากที่สุดในประเทศไทย 3 อันดับแรก
 • ในปี 2566 จะมีจำนวน ส.ส. แบบแบ่งเขตทั้งสิ้น 400 คน พบว่า มี 43 จังหวัดที่มีจำนวน ส.ส.เพิ่มขึ้น โดยกรุงเทพฯ มีจำนวน ส.ส. เพิ่มขึ้นมากที่สุด 3 คน จาก 30 คนเป็น 33 คน รองลงมา เพิ่มขึ้นจังหวัดละ 2 คน คือ นนทบุรี จาก 6 เป็น 8 คน ชลบุรี จาก 8 เป็น 10 คน นครราชสีมา จาก 14 เป็น 16 คน บุรีรัมย์ จาก 8 เป็น 10 คน และเชียงใหม่จาก 9 เป็น 11 คน

กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประกาศจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัด เพื่อเตียมพร้อมรับการเลือกตั้ง 2566 ซึ่งคำนวณจำนวน ส.ส.เขต จากเดิม 350 เขต เป็น 400 เขต โดยต่อมา สมชัย ศรีสุทธิยากร ประธานยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนนโยบาย พรรคเสรีรวมไทย และอดีต กกต. ได้ตั้งข้อสังเกตถึงการคำนวณจำนวน ส.ส. ของ กกต. ที่อาจนำคนไม่มีสัญชาติไทยมานับรวมด้วยนั้น ล่าสุด กกต. ได้ออกมาชี้แจงว่า มีการคำนวณเช่นนี้มาตลอด นับตั้งแต่ปี 2558 พร้อมอ้างอิงความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่สอดคล้องกับ กกต. ว่า การคำนวณจำนวนราษฎรนั้น ต้องคิดรวมคนที่อาศัยอยู่โดยชอด้วยกฎหมายทั้งหมด ไม่ว่าผู้นั้นจะมีสัญชาติไทย และไม่ว่าจะมีสิทธิเลือกตั้งหรือไม่

ตัวเลขประชากรที่ กกต. ใช้คำนวณ ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้งรายจังหวัดในการเลือกตั้งปี 2566 นำมาจากประกาศสำนักทะเบียนกลาง เรื่องจำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร ตามหลักฐานทะเบียนราษฎร เมื่อ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งมีจำนวนประชากร 66,090,475 คน และแยกจำนวนราษฎรสัญชาติไทยและไม่ใช่สัญชาติไทยของแต่ละจังหวัด โดยในจำนวนนี้รวมประชากรที่มิใช่สัญชาติไทยไว้ 983,994 คน อย่างไรก็ตาม มาตรา 95 รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 บัญญัติไว้ว่า ผู้มีสิทธิเลือกตั้งต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย

ร็อกเกต มีเดีย แล็บ ชวนดูผลการคำนวณจำนวน ส.ส. ว่าหากนำตัวเลขจำนวนประชากรที่ตัดผู้ไม่ได้มีสัญชาติไทยออก จะแตกต่างกับเวอร์ชั่นของ กกต. อย่างไร

สูตรคำนวณของร็อกเกต มีเดีย แล็บ  

ร็อกเกต มีเดีย แล็บ ทดลองคำนวณจำนวน ส.ส.เขต ในแต่ละจังหวัด ด้วยวิธีการเดียวกันกับ กกต. แต่ใช้ตัวเลขประชากรเฉพาะผู้มีสัญชาติไทยทั้งประเทศ 65,106,481 คน หารด้วยจำนวนเขตเลือกตั้งทั้งหมด 400 เขต ได้ผลลัพธ์ประชากร 162,766 คนต่อ ส.ส.เขต 1 คน จากนั้นนำผลลัพธ์ประชากร 162,766 คน ไปหารจำนวนประชากรเฉพาะที่มีสัญชาติไทยในแต่ละจังหวัด จะได้ผลลัพธ์เป็นจำนวน ส.ส.เขตในแต่ละจังหวัด รวมทั้งประเทศ 362 คน เหลือที่ต้องจัดสรรเพิ่มอีก 38 คน จึงนำเศษประชากรจากการหารในรอบแรกของแต่ละจังหวัดมาเรียงลำดับจากมากไปน้อย แล้วเพิ่มจำนวน ส.ส. ให้ 38 จังหวัดที่มีเศษประชากรมากที่สุด อีกจังหวัดละ 1 คน จนได้ ส.ส.เขต รวมทั้งประเทศ 400 คน

โดย 38 จังหวัดที่มีเศษประชากรมากที่สุด ซึ่งทำให้ได้ ส.ส. เพิ่มอีกจังหวัดละ 1 คน ได้แก่ สตูล นราธิวาส อุทัยธานี เพชรบูรณ์ กาฬสินธุ์ ชัยนาท ขอนแก่น เพชรบุรี กระบี่ ศรีสะเกษ ร้อยเอ็ด ตรัง สระบุรี น่าน นนทบุรี เลย ชัยภูมิ พะเยา มหาสารคาม สงขลา อุตรดิตถ์ บุรีรัมย์ อ่างทอง ชลบุรี แพร่ พังงา ระยอง นครปฐม นครนายก บึงกาฬ สุโขทัย อุดรธานี สุราษฎร์ธานี ลพบุรี ภูเก็ต ปัตตานี แม่ฮ่องสอน และนครศรีธรรมราช

สวมหมวก กกต. คำนวณจำนวน ส.ส.เขต 

จากการที่ กกต. คำนวณ ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้งรายจังหวัดในการเลือกตั้งปี 2566 โดยใช้จำนวนประชากร รวมผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทย ซึ่งมีจำนวนประชากร 66,090,475 คน หารด้วยจำนวนเขตเลือกตั้งทั้งหมด 400 เขต ได้ผลลัพธ์ประชากร 165,226 คนต่อ ส.ส.เขต 1 คน จากนั้นนำผลลัพธ์ประชากร 165,226 คน ไปหารด้วยจำนวนประชากรรวมแต่ละจังหวัด ก็จะได้ผลลัพธ์เป็นจำนวน ส.ส. เขตในแต่ละจังหวัด รวมทั้งประเทศ 360 คน เมื่อทำตามสูตรนี้จะพบว่าเหลือจำนวน ส.ส. ที่ต้องจัดสรรเพิ่มอีก 40 คน จากนั้นจึงทดลองนำเศษประชากรจากการหารในรอบแรกของแต่ละจังหวัดมาเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย แล้วเพิ่มจำนวน ส.ส. ให้ 40 จังหวัดที่มีเศษประชากรมากที่สุด อีกจังหวัดละ 1 คน จนได้ ส.ส.เขตรวมทั้งประเทศ 400 คน ซึ่งได้ตัวเลข ส.ส. เขตในแต่ละจังหวัดตามที่ กกต. ประกาศ​

โดย 40 จังหวัดที่มีเศษประชากรมากที่สุด ซึ่งทำให้ได้ ส.ส. เพิ่มอีกจังหวัดละ 1 คน ได้แก่ สตูล พระนครศรีอยุธยา อุทัยธานี สกลนคร นราธิวาส ชัยนาท เพชรบุรี นครราชสีมา กระบี่ เพชรบูรณ์ กาฬสินธุ์ น่าน เชียงราย สระบุรี ตรัง เลย เชียงใหม่ นนทบุรี ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ ขอนแก่น พะเยา ชัยภูมิ แม่ฮ่องสอน มหาสารคาม อุตรดิตถ์ สงขลา ชลบุรี อ่างทอง พังงา แพร่ ระยอง นครปฐม นครนายก สมุทรสาคร บึงกาฬ บุรีรัมย์ ภูเก็ต สุโขทัย และสุราษฎร์ธานี

ถ้าตัดผู้ไม่มีสัญชาติไทยออก

เมื่อนำจำนวน ส.ส. ในแต่ละจังหวัดตามการคำนวณของ กกต. และการคำนวณเฉพาะผู้ที่มีสัญชาติไทย มาเปรียบเทียบกัน ปรากฏว่า 8 จังหวัดที่มีจำนวน ส.ส.แตกต่างกัน ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ตาก นครศรีธรรมราช ปัตตานี ลพบุรี สมุทรสาคร และอุดรธานี

โดยจังหวัดที่คำนวณแล้วได้จำนวน ส.ส. น้อยกว่าการคำนวณของ กกต. มี 4 จังหวัด ได้แก่ เชียงรายลดลงจาก 8 เป็น 7 คน เชียงใหม่ลดลงจาก 11 เป็น 10 คน ตากลดลงจาก 4 เป็น 3 คน และสมุทรสาคร ลดลงจาก 4 เป็น 3 คน

ส่วนจังหวัดที่คำนวณแล้วได้จำนวน ส.ส. มากกว่าการคำนวณของ กกต. มี 4 จังหวัด ได้แก่ นครศรีธรรมราช เพิ่มจาก 9 เป็น 10 คน ลพบุรีเพิ่มจาก 4 เป็น 5 คน ปัตตานีเพิ่มจาก 4 เป็น 5 คน และอุดรธานีเพิ่มจาก 9 เป็น 10 คน

ความแตกต่างของจำนวน ส.ส. จากวิธีคำนวณที่ต่างกัน

เมื่อย้อนดูผลการเลือกตั้งในปี 2562 ซึ่งมีจำนวน ส.ส. แบบแบ่งเขตทั่วประเทศ 350 คน ในพื้นที่ 8 จังหวัดที่มีจำนวน ส.ส.​ แตกต่างกัน จากการใช้วิธีคำนวณ ส.ส. สองแบบพบว่า

กลุ่มที่ 1 ที่การคำนวณในเวอร์ชั่นของ กกต. ทำให้มีจำนวน ส.ส. มากขึ้นกว่าการคำนวณโดยใช้ประชากรเฉพาะที่มีสัญชาติไทย ดังนี้

เชียงราย

ในการเลือกตั้งปี 2562 จากทั้งหมด 7 ที่นั่ง พรรคเพื่อไทยครอง 5 ที่นั่ง ได้แก่ 1) วิสิษฐ์ เตชะธีราวัฒน์ 2) วิสาร เตชะธีราวัฒน์ 3) รังสรรค์ วันไชยธนวงศ์ 4) พิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน 5) ละออง ติยะไพรัช และพรรคอนาคตใหม่ 2 ที่นั่งได้แก่ 1) เอกภพ เพียรพิเศษ ซึ่ง และพีรเดช คำสมุทร

 • จำนวน ส.ส. ‘62 : 7 ที่นั่ง
 • จำนวน ส.ส. ‘66 เวอร์ชั่น กกต. : 8 ที่นั่ง
 • จำนวน ส.ส. ‘66 เวอร์ชั่น เฉพาะสัญชาติไทย : 7 ที่นั่ง

เชียงใหม่

ในการเลือกตั้งปี 2562 ทั้งหมด 9 ที่นั่งเป็นของพรรคเพื่อไทย ได้แก่ 1) ทัศนีย์ บูรณุปกรณ์ 2) นพคุณ รัฐผไท 3) จักรพล ตั้งสุทธิธรรม 4) วิทยา ทรงคำ 5) สมพงษ์ อมรวิวัฒน์ 6) จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ 7) ประสิทธิ์ วุฒินันชัย 8) สุรพล เกียรติไชยากร 9) ศรีเรศ โกฎคำลือ

 • จำนวน ส.ส. ‘62 : 9 ที่นั่ง
 • จำนวน ส.ส. ‘66 เวอร์ชั่น กกต. : 11 ที่นั่ง
 • จำนวน ส.ส. ‘66 เวอร์ชั่น เฉพาะสัญชาติไทย : 10 ที่นั่ง

ตาก

ในการเลือกตั้งปี 2562 ทั้งหมด 3 ที่นั่ง พรรคพลังประชารัฐ ครอง 2 ที่นั่ง ได้แก่ ธนัสถ์ ทวีเกื้อกูลกิจ และภาคภูมิ บูลย์ประมุข ส่วนพรรคประชาธิปัตย์ 1 ที่นั่งคือ ภาคภูมิ บูลย์ประมุข

 • จำนวน ส.ส. ‘62 : 3 ที่นั่ง
 • จำนวน ส.ส. ‘66 เวอร์ชั่น กกต. : 4 ที่นั่ง
 • จำนวน ส.ส. ‘66 เวอร์ชั่น เฉพาะสัญชาติไทย : 3 ที่นั่ง

สมุทรสาคร

ในการเลือกตั้งปี 2562 ทั้งหมด 3 ที่นั่ง พรรคอนาคตใหม่ ครอง 2 ที่นั่ง ได้แก่ ทองแดง เบ็ญจะปัก และสมัคร ป้องวงษ์ พรรคพลังประชารัฐครอง 1 ที่นั่ง ได้แก่ จอมขวัญ กลับบ้านเกาะ

 • จำนวน ส.ส. ‘62 : 3 ที่นั่ง
 • จำนวน ส.ส. ‘66 เวอร์ชั่น กกต. : 4 ที่นั่ง
 • จำนวน ส.ส. ‘66 เวอร์ชั่น เฉพาะสัญชาติไทย : 3 ที่นั่ง

กลุ่มที่ 2 ที่การคำนวณในเวอร์ชั่นของ กกต. ทำให้มีจำนวน ส.ส. น้อยลงกว่าการคำนวณโดยใช้ประชากรเฉพาะที่มีสัญชาติไทย ดังนี้

นครศรีธรรมราช

ในการเลือกตั้งปี 2562 ทั้งหมด 8 ที่นั่ง แบ่งเป็นพรรคประชาธิปัตย์ 5 ที่นั่ง ได้แก่ 1) เทพไท เสนพงศ์ 2) ประกอบ รัตนพันธ์ 3) ชินวรณ์ บุณยเกียรติ 4) ชัยชนะ เดชเดโช 5) พิมพ์ภัทรา วิชัยกุล และพรรคพลังประชารัฐ 3 ที่นั่งได้แก่ 1) รงค์ บุญสวยขวัญ 2) สัณหพจน์ สุขศรีเมือง 3) สายัณห์ ยุติธรรม

 • จำนวน ส.ส. ‘62 : 8 ที่นั่ง
 • จำนวน ส.ส. ‘66 เวอร์ชั่น กกต. : 9 ที่นั่ง
 • จำนวน ส.ส. ‘66 เวอร์ชั่น เฉพาะสัญชาติไทย : 10 ที่นั่ง

ปัตตานี

ในการเลือกตั้งปี 2562 ทั้งหมด 4 ที่นั่ง แบ่งเป็น พรรคประชาชาติ 2 ที่นั่งได้แก่ 1) อนุมัติ ซูสารอ และ 2) สมมุติ เบ็ญจลักษณ์ พรรคประชาธิปัตย์ 1 ที่นั่งได้แก่ อันวาร์ สาและ และพรรคภูมิใจไทย 1 ที่นั่งได้แก่ อับดุลบาซิม อาบู

 • จำนวน ส.ส. ‘62 : 4 ที่นั่ง
 • จำนวน ส.ส. ‘66 เวอร์ชั่น กกต. : 4 ที่นั่ง
 • จำนวน ส.ส. ‘66 เวอร์ชั่น เฉพาะสัญชาติไทย : 5 ที่นั่ง

ลพบุรี

ในการเลือกตั้งปี 2562 ทั้งหมด 4 ที่นั่ง แบ่งเป็น พรรคภูมิใจไทย 2 ที่นั่ง ได้แก่ 1) เกียรติ เหลืองขจรวิทย์ และ 2) มัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช พรรคพลังประชารัฐ 1 ที่นั่งได้แก่ ประทวน สุทธิอำนวยเดช และพรรคเพื่อไทย 1 ที่นั่ง ได้แก่ อุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม

 • จำนวน ส.ส. ‘62 : 4 ที่นั่ง
 • จำนวน ส.ส. ‘66 เวอร์ชั่น กกต. : 4 ที่นั่ง
 • จำนวน ส.ส. ‘66 เวอร์ชั่น เฉพาะสัญชาติไทย : 5 ที่นั่ง

อุดรธานี

ทั้งหมด 8 ที่นั่งเป็นของพรรคเพื่อไทย ได้แก่ 1) ศราวุธ เพชรพนมพร 2) อนันต์ ศรีพันธุ์ 3) ขจิตร ชัยนิคม 4) อาภรณ์ สาราคำ 5) จุฑาพัตธน์ เมนะสวัสดิ์ 6) จักรพรรดิ ไชยสาส์น 7) เกรียงศักดิ์ ฝ้ายสีงาม 8) เทียบจุฑา ขาวขำ

 • จำนวน ส.ส. ‘62 : 8 ที่นั่ง
 • จำนวน ส.ส. ‘66 เวอร์ชั่น กกต. : 9 ที่นั่ง
 • จำนวน ส.ส. ‘66 เวอร์ชั่น เฉพาะสัญชาติไทย : 10 ที่นั่ง

การคำนวณสองเวอร์ชั่นมีนัยสำคัญอย่างไร

จากข้อมูลจะเห็นว่า เมื่อ กกต. ใช้จำนวนประชากรที่รวมผู้ไม่มีสัญชาติไทย ตามประกาศสำนักทะเบียนกลาง เรื่องจำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร ตามหลักฐานทะเบียนราษฎร เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งมีจำนวนประชากร 66,090,475 คน มาใช้ในการคำนวณจำนวน ส.ส. เขตในแต่ละจังหวัด จะทำให้จังหวัดที่มีจำนวนประชากรที่ไม่ใช่สัญชาติไทยจำนวนมาก มีจำนวน ส.ส. เพิ่มขึ้น ซึ่งก็คือ เชียงใหม่  ตาก และเชียงราย  โดยทั้ง 3 จังหวัดนี้ ได้จำนวน ส.ส. เพิ่มขึ้นอีกจังหวัดละ 1 คน และทั้ง 3 จังหวัดนี้ ถือเป็นจังหวัดที่มีจำนวนประชากรที่ไม่ใช่สัญชาติไทยมากที่สุดในประเทศไทย 3 อันดับแรก โดยเชียงใหม่ มีจำนวนประชากรที่ไม่ใช่สัญชาติไทย จำนวน 161,567 คน ตาก 137,410 คน และเชียงราย 132,515 คน

ในขณะที่กรณีจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่ได้จำนวน ส.ส. เพิ่มขึ้นจากการใช้ตัวเลขประชากรที่รวมผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทยของ กกต. พบว่า ไม่ได้เป็นผลมาจากจำนวนผู้ที่ไม่สัญชาติไทยในจังหวัด เพราะสมุทรสาครมีประชากรที่ไม่มีสัญชาติไทยเพียง 32,568 คน แต่เป็นผลมาจากจำนวนเศษประชากรที่เหลือจากการหารเพื่อหาจำนวน ส.ส. พึงมี ที่สมุทรสาครมีเศษประชากรเหลือ 93,750 คน อยู่ในอันดับที่ 35 จาก 40 จังหวัดที่มีเศษประชากรเยอะที่สุด ทำให้ได้ ส.ส. เพิ่มอีก 1 คน ตามสูตรการคำนวณในเวอร์ชั่น กกต.

ผลจากจำนวน ส.ส. ที่เพิ่มจากการที่ กกต. ใช้สูตรการคำนวณที่รวมประชากรที่ไม่มีสัญชาติไทยในหลายจังหวัดจึงทำให้มี 4 จังหวัดได้ ส.ส. น้อยลงจังหวัดละ 1 คน ได้แก่  นครศรีธรรมราช ลพบุรี ปัตตานี และอุดรธานี

จังหวัดที่จะได้ ส.ส. เพิ่มขึ้นจากการคำนวณของ กกต. 

เมื่อเปรียบเทียบกับการเลือกตั้งปี 2562 ซึ่งมี ส.ส.แบบแบ่งเขต 350 คน ในปี 2566 จะมีจำนวน ส.ส. แบบแบ่งเขตทั้งสิ้น 400 คน พบว่า มี 43 จังหวัดที่มีจำนวน ส.ส.เพิ่มขึ้น โดยกรุงเทพฯ มีจำนวน ส.ส. เพิ่มขึ้นมากที่สุด 3 คน จาก 30 คนเป็น 33 คน รองลงมา เพิ่มขึ้นจังหวัดละ 2 คน คือ นนทบุรี จาก 6 เป็น 8 คน ชลบุรี จาก 8 เป็น 10 คน นครราชสีมา จาก 14 เป็น 16 คน บุรีรัมย์ จาก 8 เป็น 10 คน และเชียงใหม่จาก 9 เป็น 11 คน

จังหวัดที่มี ส.ส. เพิ่มขึ้น 1 คน มี 37 จังหวัด ได้แก่ กระบี่ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ เชียงราย ตรัง ตาก นครนายก นครปฐม นครศรีธรรมราช นราธิวาส บึงกาฬ ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา พังงา เพชรบูรณ์ แพร่ ภูเก็ต มหาสารคาม แม่ฮ่องสอน ร้อยเอ็ด ระยอง เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สงขลา สมุทรปราการ สมุทรสาคร สระบุรี สุโขทัย สุพรรณบุรี สุราษฎร์ธานี สุรินทร์ อ่างทอง อุดรธานี อุตรดิตถ์ และอุบลราชธานี

อ้างอิง: ประกาศสำนักทะเบียนกลาง เรื่องจำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร ตามหลักฐานทะเบียนราษฎร เมื่อ 31 ธันวาคม 2565 https://stat.bora.dopa.go.th/stat/pk/pk_65.pdf

หมายเหตุ:

 1. มีการแก้ไขเนื้อหาและภาพเมื่อ 21 ก.พ. 2566 โดยแก้ไขจำนวนราษฎรจากเดิมที่อ้างอิงจำนวนประชากรไทยที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน รายเดือนธันวาคม 2565 จากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เป็นประกาศสำนักทะเบียนกลาง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2564 มาตรา 86 ที่บัญญัติให้ใช้จำนวนราษฎรทั้งประเทศ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรที่ประกาศในปีสุดท้ายก่อนปีที่มีการเลือกตั้ง
 1. ข้อมูลจำนวนประชากรในประเทศไทยมี 2 ชุด คือ จำนวนประชากรไทยที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านแยกรายอายุรายเดือน ธันวาคม 2565 จากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และประกาศสำนักทะเบียนกลาง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร จากการตรวจสอบพบว่า ผลรวมประชากรทั้งหมดของแต่ละจังหวัดและทั้งประเทศของทั้งสองแหล่งข้อมูลมีจำนวนเท่ากัน

แต่น่าสังเกตว่า ตัวเลขจำนวนผู้ไม่ใช่สัญชาติไทยต่างกัน เช่น  ในจำนวนประชากรไทยที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านแยกรายอายุรายเดือน ธันวาคม 2565 ระบุว่า จำนวนผู้ไม่ใช่สัญชาติไทยทั้งประเทศ 801,073 คน ขณะที่ในประกาศสำนักทะเบียนกลางฯ  ระบุว่า 983,994 คน หรือจังหวัดกรุงเทพมหานคร  ในจำนวนประชากรไทยที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านแยกรายอายุรายเดือน ธันวาคม 2565  ระบุว่า ผู้ไม่ใช่สัญชาติไทยมี 52,017 คน ในประกาศสำนักทะเบียนกลางฯ ระบุว่า 100,022 คน

อย่างไรก็ตาม เมื่อโทรศัพท์สอบถามกับเจ้าหน้าที่สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ได้รับคำอธิบายว่า จำนวนผู้ได้-ไม่ได้สัญชาติไทยเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ กรณีที่ต้องการจำนวนประชากรที่มีสัญชาติไทยและไม่ใช่สัญชาติไทยให้ยึดประกาศสำนักทะเบียนกลางเป็นหลัก ส่วนกรณีที่ต้องการใช้ข้อมูลจำนวนประชากรจำแนกรายอายุ ให้ใช้ข้อมูลจำนวนประชากรไทยที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านแยกรายอายุรายเดือน

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : sanook


แชร์ข่าวนี้