เดินหน้าโครงการทุนอุดมศึกษาพัฒนาชายแดนใต้เฟส 4

100
แชร์ข่าวนี้

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในประเทศให้แก่เยาวชนที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษา66-70 วงเงิน 419.5 ล้านบาท สำหรับใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 4 เพื่อให้การดำเนินการโครงการมีความต่อเนื่อง และเพิ่มโอกาสให้เยาวชนในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลา 4 อำเภอ (จะนะ เทพา นาทวี และสะบ้าย้อย) ได้เข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาในสาขาวิชาที่ขาดแคลนตามความต้องการของพื้นที่ รวมทั้งสามารถนำความรู้ไปพัฒนาท้องถิ่นภูมิลำเนาของตนเองได้

โดยโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 4 มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสและลดความเลื่อมล้ำทางการศึกษาให้กับนักเรียนในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้, สนับสนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาขาดแคลนตามความต้องการของพื้นที่ และส่งเสริมให้ผู้รับทุนมีจิตอาสาและจิตสาธารณะ สร้างประโยชน์แก่สถาบันที่ตนเองศึกษา ท้องถิ่น และประเทศชาติ ระยะเวลาโครงการตั้งแต่ปีการศึกษา 66-70 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเยาวชนที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 ปี และจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าในเขตพื้นที่

โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 เยาวชนที่ไม่สามารถสอบเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาได้ จะสนับสนุนสถานที่ศึกษาต่อเป็นกรณีพิเศษ กลุ่มที่ 2 เยาวชนที่สามารถสอบเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได้ จะสนับสนุนทุนค่าครองชีพในสาขาวิชาที่ขาดแคลน ส่วนการสนับสนุนทุนการศึกษานั้น เป็นการสนับสนุนทุนการศึกษารวมทั้งหมด 500 ทุน จำนวน 5 รุ่น รุ่นละ 4 ปี โดยผู้ได้รับทุนกลุ่มที่ 1 จำนวน 250 ทุน ต้องเป็นผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกลำดับที่ 1-250 ได้รับทุน 40,000 บาทต่อปีการศึกษา ตามระยะเวลาของหลักสูตร ส่วนผู้ได้รับทุนกลุ่มที่ 2 จำนวน 250 ทุน ได้รับทุน 40,000 บาทต่อปีการศึกษา ตามระยะเวลาของหลักสูตร

น.ส.รัชดา กล่าวด้วยว่า โครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ดำเนินการมาแล้ว 3 ระยะ เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 มีเยาวชนในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนใต้ได้รับทุนการศึกษาแล้ว 5,795 คน จากการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ พบว่า ผู้รับทุนโครงการระยะที่ 1 มีงานทำร้อยละ 70.3 ศึกษาต่อร้อยละ 1.9 ผู้รับทุนโครงการระยะที่ 2 มีงานทำร้อยละ 71.9 ศึกษาต่อร้อยละ 6.5 ส่วนผู้รับทุนโครงการระยะที่ 3 อยู่ระหว่างการประเมินโครงการ

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : INNnews


แชร์ข่าวนี้