ชูวิทย์เฮ! ศาลถอนคุ้มครองชั่วคราว “ภูมิใจไทย” ปมห้ามพูดเรื่องกัญชาได้

14651
แชร์ข่าวนี้

ศาลแพ่งถอนคุ้มครองชั่วคราว ให้ “ชูวิทย์” พูดเรื่องกัญชาได้ ชี้ยึดประโยชน์ของประชาชนให้รู้ถึงคุณและโทษ

สืบเนื่องจากวันที่ 4 เมษายน 2566 พรรคภูมิใจไทยเป็นโจทก์ยื่นฟ้องนายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ จำเลยต่อศาลแพ่งเรื่องละเมิดเรียกค่าเสียหายในคดีหมายเลขดำที่ พ. 1650/2566 และโจทก์ได้ยื่นคำร้องให้ศาลมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวในระหว่างพิจารณาเป็นกรณีฉุกเฉิน ห้ามมิให้จำเลยกล่าวหรือไขข่าว เกี่ยวกับกัญชาในทำนองหรือในลักษณะที่ว่ากล่าวให้ร้ายอันก่อให้เกิดความเสียหายแก่โจทก์ ศาลมีคำสั่งว่าตามคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราวของโจทก์เพียงแต่ขอให้มีคำสั่งห้ามมิให้จำเลยกล่าวหรือ ไขข่าวในทำนองหรือในลักษณะที่ถูกฟ้องไว้จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาถึงที่สุด เป็นคำขอที่มีลักษณะห้ามมิให้จำเลยกล่าวหรือไขข่าว ถึงเรื่องดังกล่าวอันเป็นการจำกัดสิทธิเสรีภาพบุคคลในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ์การโฆษณา และสื่อความหมายโดยวิธีอื่น อันลักษณะเป็นการทั่วไปต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ 2560 มาตรา 34 มิใช่เป็นการห้ามเฉพาะเจาะจงการกระทำที่โจทก์ฟ้องร้องกรณีจึงยังไม่มีเหตุฉุกเฉิน ให้ยกคำร้อง

จากนั้นเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2566 โจทก์ยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวในระหว่างการพิจารณาห้ามมิให้จำเลยกล่าวให้ร้ายต่อโจทย์ในเรื่องเกี่ยวกับกัญชิซึ่งอันจะเกิดความเสียหายต่อโจทก์ในขณะที่ส่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมัครรับเลือกตั้ง ศาลไต่สวนคำร้องและมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวโดยห้ามมิให้จำเลยกล่าวหรือแสดงการกระทำด้วยวิธีใดๆเฉพาะเรื่องกัญชาที่เกี่ยวข้องกับโจทก์ในระหว่างพิจารณาจนกว่าจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเสียหายที่โจทก์อาจได้รับต่อไปเนื่องจากการกระทำของจำเลยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 254 (2)

ต่อมาเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2566 จำเลยยื่นคำร้องขอให้ศาลยกเลิกคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวในระหว่างพิจารณาศาลไต่สวนและพิจารณาคำร้องของจำเลยแล้วจึงมีคำสั่งดังนี้ พิเคราะห์แล้วเห็นว่าทางไต่สวนของจำเลยได้ความว่า จำเลย ได้กล่าว หรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องของกัญชาเป็นการทั่วไปโดยกล่าวถึงประโยชน์และโทษของกัญชารวมอยู่ด้วย ซึ่งการกล่าวของจำเลยได้กล่าวตามความเห็นสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย

คำเสนอของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย เรื่องกัญชาข้อเสนอคณะแพทย์เกี่ยวกับนโยบายกัญชาของประเทศไทย และข้อห่วงใยของเลขาธิการองค์กรของผู้บริโภคเอกสารหมาย ล.1 ถึง ล.4 จำเลยไม่ได้กล่าวหรือแสดงความคิดเห็นถึงโจทก์เป็นการเฉพาะแต่เพียงอย่างเดียวการกล่าวหรือแสดงความคิดเห็นของจำเลยในเรื่องของกัญชาทำให้ประชาชนได้รับทราบถึงประโยชน์และโทษของกัญชาจึงถือได้ว่าเป็นประโยชน์แก่สุขภาพของประชาชนเป็นส่วนมากกรณีจึงมีเหตุยกเลิกคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวระหว่างพิจารณา ลงวันที่ 5 เมษายน 2566

อนึ่ง ในวันเดียวกันโจทก์ยื่นคำร้องขอให้บังคับจำเลย ของชั่วคราว เมื่อศาลมีคำสั่งเพิกถอนการคุ้มครองชั่วคราวในระหว่างการพิจารณาจึงไม่มีเหตุที่จะบังคับตามคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวต่อไป

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : sanook


แชร์ข่าวนี้