กกต. เห็นชอบกระทรวงพลังงาน ใช้งบกลางช่วยค่าไฟฟ้าแพง

272
แชร์ข่าวนี้

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้มีหนังสือขอความเห็นชอบกรณีการใช้จ่ายงบประมาณสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 163 (3) ของกระทรวงพลังงาน เพื่อให้ดำเนินการเป็นไปตามมาตรา 169 (3) นั้น

ล่าสุด คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีมติเห็นชอบให้ใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนจากสถานการณ์ ราคาพลังงานที่ได้รับผลกระทบจากราคาไฟฟ้าซึ่งเป็นสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ในลักษณะการให้ส่วนลด

จากการเพิ่มขึ้นของอัตราค่าไฟฟ้าอัตโนมัติ (FT) เดือน พ.ค. ถึงเดือน ส.ค. 2566 ภายในกรอบวงเงินทั้งสิ้น 10,464,000,000 บาท ตามที่คณะรัฐมนตรีเสนอ

สำหรับมาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าทั้ง 2 มาตรการ แบ่งเป็น

1.มาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้ากลุ่มเปราะบาง โดยต่ออายุมาตรการเดิมออกไป 4 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2566 รวม 18.32 ล้านราย วงเงินลดลงจากเดิม 7,602 ล้านบาท เหลือ 6,954 ล้านบาท หลังจากกกพ. มีการลดค่าไฟฟ้า งวดเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2566 อยู่ที่ 7 สตางค์ต่อหน่วย

2.มาตรการเร่งด่วนช่วยเหลือประชาชนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 500 หน่วย โดยจะให้ส่วนลดค่าไฟฟ้า 150 บาทต่อราย เฉพาะบิลเดือนพฤษภาคม 2566 รวม 23.4 ล้านคน ใช้งบกลาง 3,510 ล้านบาท

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : sanook


แชร์ข่าวนี้