วิธีสมัครรับเบี้ยความพิการ 800-1,000 บาท ทำได้ง่ายมาก

2971
แชร์ข่าวนี้

วิธีสมัครรับเบี้ยความพิการ 800-1,000 บาท ง่ายมาก พร้อมเช็กเงื่อคุณสมบัติผู้มีสิทธิรับเงิน และช่องทางการสมัครได้ที่นี่

ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 กำหนดให้คนพิการมีสิทธิได้รับสิ่งอำนวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะ ตลอดจนสวัสดิการและความช่วยเหลืออื่นจากรัฐ เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพ และพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ ให้มีขีดความสามารถที่พร้อมในการปรับตัวอยู่ในสังคมอย่างมีคุณค่า และมีความสุข

การขอรับเบี้ยความพิการสำหรับผู้พิการที่ปกติจะมีการช่วยเหลือเดือน 800 บาท สำหรับผู้พิการอายุ 18 ปีขึ้นไป ส่วนผู้พิการที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี จะได้รับ 1,000 บาท โดยผู้พิการจะสามารถรับเบี้ยความพิการได้นั้นก่อนอื่นจะต้องมีบัตรประจำตัวผู้พิการก่อน

คุณสมบัติผู้พิการที่ยื่นคำขอ

 • สัญชาติไทย

สถานที่ให้บริการออกบัตรประจำตัวคนพิการ

 • กรุงเทพมหานคร
  • ศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานคร ณ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
  • โรงพยาบาลสิรินธร
  • โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน
  • สถาบันราชานุกูล
  • โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
  • โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)
  • ศูนย์บริการคนพิการสายไหม เคหะเอื้ออาทรสายไหม
  • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ มหาราชินี (โรงพยาบาลเด็ก)

map

 • ศูนย์บริการคนพิการจังหวัด

สถานที่ยื่นคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ

กรุงเทพมหานคร

 • ฝ่ายสังคมสงเคราะห์งานเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลศิริราช
 • ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ มหาราชินี
 • โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

ต่างจังหวัด

 • โรงพยาบาลประจำจังหวัด/อำเภอ ที่มีศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จในโรงพยาบาล
 • องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • หน่วยงานของรัฐอื่นตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศกำหนด

เอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ

 • บัตรประจําตัวประชาชน
 • ทะเบียนบ้านของคนพิการ
 • รูปถ่ายคนพิการ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป
 • เอกสารรับรองความพิการ

เอกสารหลักฐานของผู้ดูแลคนพิการ (เป็นผู้ซี่งมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเดียวกันกับคนพิการ หรือเป็นผู้ดูแลคนพิการซี่งคนพิการอาศัยอยู่ด้วยตามความเป็นจริง)

 • บัตรประชาชนของผู้ดูแลคนพิการ
 • ทะเบียนบ้านของผู้ดูแลคนพิการ

ขั้นตอนการบริการออกบัตรประจำตัวคนพิการ

 • ยื่นคำร้อง
 • ตรวจสอบหลักฐาน
 • ถ่ายรูป
 • ตรวจสอบความถูกต้อง
 • มอบบัตรให้คนพิการ

process

ซึ่งนอกจากสิทธิการรับเบี้ยความพิการ 800-1,000 บาทต่อเดือน จะได้รับแล้ว ยังมีสิทธิประโยชน์ และความคุ้มครองคนพิการอื่นๆ อีกมากมาย เช่น การกู้ยืมเงินประกอบอาชีพ, การช่วยเหลือทางกฎหมาย, การปรับสภาพที่อยู่อาศัย, สิทธิทางอาชีพ, สิทธิทางการศึกษา รวมถึงสิทธิทางการแพทย์ เป็นต้น โดยสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ หรือหากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โทร. 0 2354 3388 ต่อ 311 หรือ 313

know

ขอขอบคุณ
แหล่งที่มา : sanook


แชร์ข่าวนี้