ลูกจ้างพอได้ยิ้ม ประกันสังคมลดเงินสมทบ 4% ยาว 6 เดือน ช่วยภาวะโควิด-19

373
แชร์ข่าวนี้

ประกันสังคมเยียวยาลูกจ้างเจอผลกระทบไวรัสโควิด-19 ให้ลดจ่ายเงินสมทบเหลือ 4% ยาว 6 เดือน ครอบคลุมหมดนายจ้าง-ลูกจ้าง มาตรา 39 ได้ด้วย

ในการประชุมคณะกรรมการประกันสังคมและที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 คณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบในหลักการให้ปรับลดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้กับนายจ้าง และผู้ประกันตน ทั้งมาตรา 33 และมาตรา 39 โดยนายจ้าง และผู้ประกันตนมาตรา 33 ปัจจุบันจ่ายฝ่ายละ ร้อยละ 5 ของค่าจ้าง ลดเหลือฝ่ายละ ร้อยละ 4 ของค่าจ้าง

สำหรับผู้ประกันตนเองโดยสมัครใจมาตรา 39 จากปัจจุบันจ่าย 432 บาทต่อเดือน เป็นจ่าย 336 บาทต่อเดือน ซึ่งการลดอัตราเงินสมทบดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลา 6 เดือน นับแต่งวดค่าจ้างประจำเดือนมีนาคมถึงเดือนสิงหาคม 2563 ทั้งนี้ การปรับลดอัตรา เงินสมทบดังกล่าวจะไม่กระทบต่อสิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกันตนจะได้รับแต่อย่างใด

สำหรับขั้นตอนในการบังคับใช้ตามมติคณะกรรมการฯ ในเรื่องการปรับลดอัตราเงินสมทบนั้น ต้องเป็นไปตามกฎหมายประกันสังคม มาตรา 46/1 การลดหย่อนอัตราเงินสมทบในกรณีประสบภัยพิบัติ ที่ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ ซึ่งจะต้องออกเป็นประกาศกระทรวงแรงงานโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี

ขณะนี้ สำนักงานประกันสังคมได้มีการเร่งยกร่างประกาศกระทรวงแรงงาน เพื่อเสนอกระทรวงแรงงานและคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ และให้มีผลบังคับใช้โดยเร็ว

ทันต่อสภาวะภัยพิบัติฉุกเฉินอันส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในช่วงนี้ และตอบสนองนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในการเร่งบรรเทาผลกระทบนายจ้าง ลูกจ้าง และผู้ประกันตน จากสถานการณ์โควิด-19


แชร์ข่าวนี้