สายการบินไลอ้อนแอร์หยุดบินสิงคโปร์ชั่วคราว

270
แชร์ข่าวนี้

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่เกิดขึ้นและเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค สายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ จึงขอประกาศแจ้งการหยุดบินชั่วคราวในเส้นทางบินเข้าและออกจาก สนามบินดอนเมือง สู่ประเทศสิงคโปร์ ตั้งแต่วันที่ 17 มี.ค. – 31 มี.ค. 2563 ทั้งนี้ ผู้โดยสารที่สำรองที่นั่งล่วงหน้าไว้เเล้ว สามารถเลือกการเปลี่ยนแปลงตามรายละเอียดดังนี้

1. การเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง ดังนี้ 1.1 ผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้ 1 ครั้ง 1.2 สายการบินจะไม่คิดค่าธรรมเนียมและค่าส่วนต่างที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงการเดินทางในครั้งนี้ 1.3 สำหรับผู้โดยสารที่มีเที่ยวบินต่อเครื่องไปยัง / มาจาก ประเทศจีน และญี่ปุ่น จะต้องมีรหัสการจองเดียวกันเท่านั้น 1.4 การเปลี่ยนแปลงนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนที่นั่งว่างในแต่ละเที่ยวบิน และ1.5 เปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้ถึง 30 ก.ย. 2563

2. การเก็บวงเงินไว้ใช้ โดย 2.1 ผู้โดยสารสามารถเก็บยอดการสำรองที่นั่งไว้ในบัญชี (Credit Shell) ของสายการบินฯ เพื่อการสำรองที่นั่งครั้งถัดไป ในเส้นทางใดก็ได้ ตามเงื่อนไขที่กำหนด และ 2.2 ผู้โดยสารต้องยื่นเรื่องก่อนกำหนดวันเดินทางเดิม และใช้วงเงินในระบบภายใน 90 วันนับจากวันเดินทางเดิม และสามารถใช้สิทธิ์วันเดินทางใหม่ได้ถึง 30 ก.ย. 2563

3. การคืนเงิน โดย3.1 ผู้โดยสารสามารถขอคืนเงินได้เต็มจำนวน

*กรณีการจองผ่านตัวแทนจำหน่าย หรือตัวแทนการท่องเที่ยวออนไลน์จะต้องดำเนินการผ่านตัวแทนที่ทำการจองเท่านั้น
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่สายการบินกำหนด

สำหรับผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากการยกเลิกเส้นทางบินดังกล่าว จะได้รับการแจ้งผ่านทางอีเมลหรือ SMS โดยตรง หากผู้โดยสารมีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงวันเดินทางตามรายละเอียดที่แจ้ง สามารถติดต่อสอบถามผ่านช่องทาง Call center ได้ที่เบอร์ 0-2529-9999 หรือ เคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรโดยสารของสายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ประจำท่าอากาศยาน


แชร์ข่าวนี้