ครม.อัดฉีดตรงให้ “แรงงาน” จ่ายรายละ 5,000 บาท 3 เดือน เริ่มเมษายน

273
แชร์ข่าวนี้

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วานนี้ (24 มี.ค.) อนุมัติมาตรการดูแล และเยียวยาผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ต่อเศรษฐกิจทั้งทางตรงและทางอ้อมระยะที่ 2 ตามที่กระทรวงการคลังโดย ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการเป็นผู้เสนอ

ทั้งนี้หลังจากได้ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ 1 มาแล้ว เมื่อวันที่ 10 มี.ค.ที่ผ่านมา โดย 5 มาตรการดูแลและเยียวยาประชาชนในระยะที่ 1 คือ การเพิ่มภาพคล่องให้แก่

1.ค่าเสี่ยงภัยให้บุคลากรทางการแพทย์-สัตว์แพทย์ผลัดละ 1,500 บาท/คน พยาบาลและอื่นๆผลัดละ 1,000 บาท/คน

2.ลดภาระบรรเทาการจ่ายค่าน้ำค่าไฟ และคืนค่าประกันการใช้ไฟ

3.ลดเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมของนายจ้าง-ลูกจ้างจาก 5% เหลือ 4%-จาก 9%เหลือ 7% ตามลำดับ

4.ลดภาระค่าธรรมเนียม ค่าเช่า ค่าตอบแทนในการให้บริการของส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจ ยกเว้นค่าเช่าที่ราชพัสดุ 1 ปีให้กับผู้เช่าประเภทผู้อาศัยและเกษตร

5.สร้างความเชื่อมั่นในระบบตลาดทุนโดยเพิ่มวงเงินกองทุน SSF 2 แสนบาทเป็น 4 แสนบาท

ยังมีอีก 12 มาตรการดูแลและเยียวยาผู้ประกอบการในเรื่องสภาพคล่องและการลดภาระโดยการเพิ่มสภาพคล่อง ได้แก่

1.สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ 150,000 ล้านบาท ดอก 2% 2 ปี สินเชื่อไม่เกิน 20 ลบ./ราย

2.พักต้นเงิน-ลดดอกและขยายระยะเวลาชำระหนี้แก้ลูกหนี้ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

3.ธปท.ผ่อนคลาดเกณฑ์การปรับโครงสร้างหนี้

4.สินเชื่อเพื่อส่งเสริมการจ้างงานของประกันสังคม วงเงินกู้ 30,000 ลบ. ดอกเริ่มต้น 3%/ปี ระยะเวลา 3 ปี

5.คืนสภาพคล่องให้แก่ผู้ประกอบการในประเทศ โดยลดอัตราภาษีหัก ณ ที่จ่ายจาก 3% เหลือ 1.5% (เม.ย.-ก.ย.63)6.เร่งคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ประกอบการส่งออกกรณียื่นแบบอินเตอร์เน็ตได้รับคืนใน 15 วัน กรณียื่นแบบปกติได้รับคืนภายใน 45 วันและ 7.เพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินงบปี 63 โดยกรมบัญชีกลางผ่อนปรนเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้าง และปรับลดขั้นตอนการดำเนินการ

ส่วนการลดภาระ 8.หักเพิ่มภาษีดอกเบี้ยจ่ายจาก 1 เท่า เป็น 1.5 เท่า (soft loan 150,000ลบ.)

9.บรรเทาภาระการจ่ายค่าน้ำค่าไฟคืนค่าประกันการใช้ไฟ

10.ลดเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมของนายจ้าง-ลูกจ้างจาก 5% เหลือ 4% และ จาก 9% เหลือ 7%

11.ไม่ปลดแรงงานหักรายจ่ายค่าจ้างงานได้ 3 เท่าและ

12.บรรเทาภาระค่าธรรมเนียม ค่าเช่า ค่าตอบแทนการให้บริการของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ เลื่อนการจ่ายค่าเช่าที่ราชพัสดุสำหรับผู้เช่าประเภทผู้ประกอบการในธุรกิจขนาดกลาง-ขนาดย่อม และธุรกิจเกี่ยวเนื่อง

ส่วนมาตรการระยะที่ 2 หรือชุดที่ 2 ที่ ครม.อนุมัติเพื่อเยียวยาผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 โดยให้แจกเงิน 45,000 ล้านบาทแก่แรงงาน ลูกจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว ส่วนอาชีพอิสระไม่อยู่ในระบบประกันสังคม รายละ 15,000 บาท แยกเป็นเดือนละ 5,000 บาท 3 เดือน ตั้งแต่ เม.ย.-มิ.ย. เริ่มลงทะเบียนได้ในวันเสาร์นี้ หากไม่พอให้แบงก์รัฐปล่อยกู้อีกรายละ 10,000 บาทโดยไม่ต้องทีอะไรมาค้ำประกัน (ดูตาราง)


แชร์ข่าวนี้