เรืองไกร บี้ ประยุทธ์ สอบ ผบ.ทบ. ฝ่าฝืนคำสั่ง ดื้อจัดมวยศึกใหญ่ ต้นเหตุโควิดลาม!

271
แชร์ข่าวนี้

เรืองไกร บี้ “ประยุทธ์” สอบ จนท.รัฐ ฝ่าฝืนคำสั่งนายกฯ ปมสนามมวยลุมพินีทำโควิดแพร่ระบาด

เมื่อวันที่ 25 มี.ค. นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ อดีตสมาชิกวุฒิสภา แจ้งว่า จากข่าวเว็บไซต์แห่งหนึ่งที่ระบุว่า การชกมวยที่สนามมวยเวทีลุมพินี เมื่อวันที่ 6 มี.ค. ที่ผ่านมานั้น การกีฬาแห่งประเทศไทยได้มีหนังสือถึงนายสนามมวยเวทีลุมพินี

เพื่อแจ้งข้อสั่งการของนายกฯ ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 3 มี.ค.ให้ทราบก่อนถึงวันชกมวยแล้ว จากข่าวและหนังสือดังกล่าว เมื่อตรวจสอบกับเว็บไซต์ ครม. พบข้อสั่งการตามมติ ครม.ดังกล่าว ซึ่งน่าจะเป็นข้อสั่งการของนายกฯ ข้อ 1.7 ที่ระบุว่า

“1.7 ให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการภาคเอกชนหลีกเลี่ยงหรือเลื่อนการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของประชาชนจำนวนมากและอาจมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโดยไม่จำเป็น เช่น การแข่งขันกีฬา การจัดคอนเสิร์ต และการจัดมหรสพ

เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ประกอบการภาคเอกชนมีความจำเป็นต้องจัดกิจกรรมโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ให้ดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกัน ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด ในกรณีที่เป็นกิจกรรมที่ต้องขออนุญาตจากส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ

ให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่เป็นผู้มีอำนาจอนุญาตพิจารณาความเหมาะสมของการจัดกิจกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมที่มีการรวมตัวของประชาชนจำนวนมาก ให้พิจารณาอย่างรอบคอบ โดยคำนึงถึงความเสี่ยงต่อสาธารณชนโดยรวมต่อการแพร่ระบาดของโรคเป็นสำคัญ”

นายเรืองไกร กล่าวอีกว่า จากข้อสั่งการของนายกฯ ดังกล่าว ควรมีผลบังคับไปถึงสนามมวยเวทีลุมพินีด้วย เพราะเป็นของกองทัพบก และมีผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานอำนวยการสนามมวยเวทีลุมพินี

การไม่ปฏิบัติตามข้อสั่งการของนายกฯ อาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดการแพร่ระบาดจากโควิด-19 เกิดขึ้นตามมาอีกจำนวนมาก กรณีนี้จึงต้องส่งหนังสือทางอีเอ็มเอสให้นายกฯ ตรวจสอบต่อไปว่าในการจัดชกมวยที่สนามมวยเวทีลุมพินีเมื่อวันที่ 6 มี.ค.

จนเป็นเหตุสาเหตุหนึ่งที่ทำให้โรคโควิด – 19 แพร่ระบาดตามมาอย่างมากนั้น มีเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดหรือส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐใดจงใจฝ่าฝืนข้อสั่งการนายกฯ ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ ว 86 ลงวันที่ 4 มี.ค. ข้อ 1.7 หรือไม่


แชร์ข่าวนี้